dot dot
dot
dotcar2dayกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กับภารกิจช่วยคนไทยยามภัยพิบัติ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  และสภากาชาดไทย ในการดำเนินกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมเผยนวัตกรรมยานยนต์ฮอนด้าที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ รถพยาบาลดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า  รถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) รถอำนวยการสื่อสารติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารจากรถซีอาร์-วี ใหม่ และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉินของหน่วยร่วมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


นายฮิโรชิ โคบายาชิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฮอนด้ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ โดยการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงต้องมีแผนรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนฯ

“ภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้ว ทำให้เราตระหนักได้ว่า ในยุคปัจจุบันที่ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น เราต่างต้องปรับตัวในการเรียนรู้และเตรียมการเพื่ออยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย จึง ได้ผนึกกำลังร่วมกันก่อตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที" นายโคบายาชิ อธิบาย


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


ฮอนด้าเดินหน้าปฏิบัติแผนเตรียมความพร้อม 4 ด้าน

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโสบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้วางแนวทาง รวมถึงแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการเตรียมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้งยังได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน คือ เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์, บุคลากรอาสาสมัคร, การส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ

ด้านเงินทุน (Money) ฮอนด้าได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่องจากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท  และคาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคม 2555 จะมียอดเงินสมทบสะสมอยู่ที่ประมาณ 291 ล้านบาท

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ 

ถุงยังชีพ ฮอนด้ามีแผนการบริหารจัดการผลิตถุงยังชีพเพื่อใช้แจกจ่ายบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย

อุปกรณ์ช่วยเหลือ ฮอนด้าให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยร่วม ได้แก่ เครื่องตัดถ่าง จำนวน 20 ชุด เครื่องปั่นไฟ  ปั๊มน้ำ  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  เรือ  เครื่องยนต์เรือ เป็นต้น


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


นวัตกรรม โดยการนำผลิตภัณฑ์ฮอนด้าทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ มาใช้ในกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ เช่น รถพยาบาลที่ดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า 10 คัน รถจักรยานยนต์พยาบาลดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า CBR 250R จำนวน 10 คัน  รถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไฟไซเรนและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นรถอำนวยการสื่อสาร จำนวน 3 คัน รวมถึงการนำเครื่องยนต์ฮอนด้าติดท้ายเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน  50 ลำ

บุคลากรอาสาสมัคร (Manpower) กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทยในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพที่สุด  องค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย การส่งมอบความช่วยเหลือ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย

ด้านการส่งเสริมความรู้ (Education) นอกจากการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤติ กองทุนฯ ยังจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติต่างๆ  การเตือนภัย การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย ที่จะเป็นแผนความร่วมมือต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ  เช่น การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย การริเริ่มโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแลกเปลี่ยนความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพ และการขยายไปสู่การจัดอบรมเพื่อพร้อมรับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจในอนาคต เป็นต้น  
 

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


พัฒนานวัตกรรมยานยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายจิอากิ คาโต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "เราได้นำรุ่น CBR 250R มาดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) ขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูง ปราดเปรียวคล่องตัว และสามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุปสรรคเรื่องการเข้าไม่ถึงผู้ป่วยได้ทันเวลา เนื่องจากปัญหาจราจรหรือลักษณะพื้นที่ที่คับแคบ  หลังจากนี้ ฮอนด้าจะให้ความสนับสนุนในการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยสำหรับหน่วยกู้ชีพ ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยมาตรฐานของฮอนด้า เพื่อฝึกสอนการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยครูฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคอร์สฝึกอบรมทั้งทางตรง ทางโค้ง การเบรคอย่างปลอดภัย การทรงตัวบนทางกรวด สะพาน พื้นที่ตัวเอส ทางคดเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการขับขี่ เพื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย"

ฮอนด้ารวมพลพลังจิตอาสา

ด้านนายชุนอิจิ เอกุจิ ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการรณรงค์ภายในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยให้แก่พนักงานฮอนด้ากว่า 18,000 คนว่า "ฮอนด้าได้จัดทำแผนสื่อสารเครือข่ายบุคลากรให้มีความเข้าใจภารกิจของกองทุนเคียงข้างไทยและรับรู้ถึงกิจกรรมของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุน รวมไปถึงการชักชวนให้พนักงานที่มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การจัดตั้งทีมกู้ภัย ทีมอาสาเฉพาะกิจ ตลอดจนการซักซ้อมและเตรียม

ความพร้อมในยามที่ต้องระดมความร่วมมือทั่วทั้งเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อให้เกิดการประสานความช่วยเหลือในแต่ละภูมิภาคเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด"

นึกหน่วยงานหลัก สร้างเครือข่ายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) เปิดเผยว่า "การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จะเกื้อหนุนให้การเกิดความเข้าใจ เกิดกระบวนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลืออย่างมีเอกภาพ ทั้งในช่วงการเตรียมการ ระหว่างเกิดเหตุ ภายหลังเกิดเหตุ หรือแม้แต่การดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเอาตัวรอดในยามเกิดภัยพิบัติสู่ประชาชน  ในฐานะกรมฯ มีความยินดีที่จะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต"
 
นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงความร่วมมือกับกองทุนฯ ครั้งนี้ว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ฮอนด้าจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสถาบันฯ พร้อมมอบรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lance) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวง ความร่วมมือครั้งนี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ประสบภัยที่จะได้รับความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ดียิ่งขึ้น"

ด้าน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และสภากาชาดไทยในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจะเปิดโอกาสไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในยามปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนุนให้สภากาชาดไทยมีเครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยที่ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมด้านการติดต่อประสานงานในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านการปฐมพยาบาล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติ การเตือนภัย การเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น"

นายโคบายาชิ สรุปในตอนท้ายว่า “การผนึกความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทย ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มีพันธมิตรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งยังเป็นการประสานความเชี่ยวชาญของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้”
Hotnews

“บางกอก มอเตอร์โชว์” ปลุกตลาดรถ ดันยอดจองรวมทะลุ 58,611 คัน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิด “The new E-Class: Launch Edition” ในงาน Motor Show 2024 ชูรถไฮไลท์ 5 รุ่น พร้อมโปรโมชั่นจองรถในงานลุ้นรับ C-Class หรือชิงทองคำ มูลค่ารวม 4 ล้านบาท (มีคลิป)
ฮอนด้า ชูจุดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมเทคโนโลยี xEV และนวัตกรรมการขับเคลื่อนใหม่ เผยโฉม Honda e:N1 รถไฟฟ้าคันแรกในงานมอเตอร์โชว์ 2024 (มีคลิป)
เอ็มจี ฉลองแบรนด์ครบรอบ 100 ปี นำรถรุ่นใหม่หลากหลายรุ่น ลุยงาน Motor Show 2024 (มีคลิป)
NETA เปิดตัว “NETA V-II” รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในสไตล์ City Car พร้อมเผยโฉม NETA X (มีคลิป)
ซูซูกิ เปิดตัว NEW SUZUKI XL7 HYBRID ราคาพิเศษช่วงแนะนำเริ่มต้น 799,000 บาท พร้อมอวดโฉม SUZUKI eWX Concept Model รถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์
มาสด้าทุ่มงบ 240 ล้าน เปิดสองโชว์รูมใหม่ย่านบางบอนและพระราม 2
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2567 ด้วยยนตรกรรมใหม่ 10 รุ่นจากทั้งสามแบรนด์ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์หนึ่งในกลุ่มยานยนต์พรีเมียม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สร้างความเท่าเทียมด้านราคา ยกระดับค้าปลีกลักชัวรี่ในไทย ด้วยโมเดลธุรกิจ “Retail of the Future” ซื้อรถที่ไหนก็ได้ราคาเดียวกันทั่วประเทศ
เกีย ประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย กางแผน ‘Plan S-5’ บุกตลาดระยะยาว พร้อมเร่งทำตลาด EV ด้วยแผนเปิดตัว Kia EV9 และยกระดับกลยุทธ์ด้านบริการ ด้วยการรับประกันคุณภาพรถนานถึง 7 ปี
แนวคิด MOTOR EXPO 2024 จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม…ยานยนต์ล้ำอนาคต
ฮอนด้า เอาใจแฟนคลับสายสปอร์ตต้อนรับปี 2567 เปิดจองสิทธิ์ “ฮอนด้า ซีวิค ไทป์ อาร์” ครั้งใหม่ วันที่ 25 ม.ค. นี้ เริ่มเวลา 10:00 น. ผ่านเว็บไซต์ฮอนด้า
วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จ ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2023
ฮอนด้า ครองตำแหน่งอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการ New GWM ORA Good Cat รุ่นผลิตในไทย ครั้งแรกของประเทศ มาพร้อม 3 รุ่นย่อย เริ่มต้น 799,000 บาท
ฮอนด้า นำเสนอ “Honda 0 Series” เป็นครั้งแรกในโลกที่งาน CES 2024 พร้อมโชว์ยนตรกรรมไฟฟ้า Global EV Concept Model 2 รุ่นใหม่ และเปิดตัวโลโก้ H Mark ใหม่ดีไซน์สุดพิเศษ เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ของฮอนด้า
วีโร่ - วีบริดจ์ เผยผลการศึกษาตลาดยานยนต์ไทย ราคาที่จับต้องได้ เทคโนโลยีล้ำหน้า และดีไซน์ยอดเยี่ยม ของยานยนต์สัญชาติจีนครองใจผู้บริโภคในประเทศไทย
“ไพรม์มัส กรุ๊ป” ตอกย้ำความสำเร็จ 4 ปี ดีลเลอร์รถยนต์ สยายปีกสู่แบรนด์ใหม่ CHANGAN เปิด “DEEPAL PRIMUS”
ฮอนด้า เปิดสายการผลิต Honda e:N1 ยนตรกรรมเอสยูวีพลังงานไฟฟ้า 100% เป็นแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นหลักแบรนด์แรกที่ผลิตรถยนต์ EV ในไทย
MOTOR EXPO 2023 ปิดฉากหรู ยอดขายรถทะลุ 5 หมื่นคัน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่ง 4 ยนตรกรรมรุ่นล่าสุด จัดแสดงครั้งแรกในงาน Motor Expo 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUTURE FOR ALL (มีคลิป)
ORA 07 เปิดตัวในงาน Motor Expo 2023 เริ่มต้น 1.299-1.499 ล้านบาท (มีคลิป)
อาวดี้ อัดโปรแรงสุด 3 ดีล สุดพิเศษ ดาวน์ 0 บาท พร้อมผ่อนดอกเบี้ย 0% หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ย 0% สูงสุด 6 ปี หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 5 ปี (มีคลิป)
CHANGAN สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เขย่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแบรนด์ภายใต้แนวคิด ‘TOUCH THE FUTURE’ (มีคลิป)
อาวดี้ถล่ม 3 ดีลส่งท้ายปี ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ออกรถไม่ต้องดาวน์ ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 0% 6 ปี หรือทางเลือกสุดพิเศษ ฟรีประกันชั้นหนึ่ง 5 ปี
Honda CR-V ควง MG 4 Electric คว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
NEW MG4 ELECTRIC คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND EV OF THE YEAR 2023
สุดอลังการ! Chang Classic Car Revival 2023 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับบิ๊กอีเว้นต์ของคนรักรถคลาสสิคแห่งปี
ดับบลิวเอชเอ ปิดดีลเอฟดีไอครั้งใหญ่ กับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยืนยันไม่ปรับราคา ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ตอกย้ำความแข็งแกร่งนโยบาย “ONE PRICE” ชูความคุ้มค่าคุ้มราคาของข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายนโยบายภาครัฐฯ 3.0
SUZUKI CELERIO ฉลองยอดขายสะสมมากกว่า 25,000 คัน จัดแคมเปญผ่อนนาน 99 เดือน พร้อมส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกรรับเพิ่ม 15,000 บาท
ฟอร์ดส่งแคมเปญ ‘Ford Expo โปรโมชันแรง ดุดัน ไม่เกรงใจใคร’ วันนี้ถึง 30 พ.ย.นี้
Tesla อัปเกรดรถโมเดล 3 ให้ดียิ่งขึ้น! ยกระดับประสบการณ์รถ EV ของคุณด้วย Tesla โมเดล 3 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่ง ORA 07 (ORA Grand Cat) รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สุดหรู เจอกันพฤศจิกายนนี้!
เรเว่ ออโตโมทีฟ เปิดตัวพร้อมประกาศราคา BYD SEAL เริ่มต้น 1.325 ล้านบาท (มีคลิป)
เมอร์เซเดส-เบนซ์์ ย้ำวิสัยทัศน์อีวีในไทย เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า EQE 2 รุ่น บุกตลาดด้วยโมเดล SUV และ AMG Performance พร้อมพลิกโฉมธุรกิจผ่านโมเดล “Retail of the Future” ในปี 2024 (มีคลิป)
เรเว่ ออโตโมทีฟ ประกาศวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” เปิดโครงการ “Carbon Credit” พร้อมจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ
โอกาสสุดท้าย…ข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนหมดมาตรการสนับสนุนภาครัฐฯ เมื่อออกรถ ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้เท่านั้น!!
ซูซูกิ ดันยอด SUZUKI SWIFT ขยายเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน!
ตลาดรถยนต์เริ่มต้นครึ่งปีหลังติดลบ 8.8% ยอดขาย 58,419 คัน ยอดขายรถยนต์นั่งสดใส เติบโตต่อเนื่องที่ 17.3% ยอดขาย 22,511 คัน
สุดคึกคัก!! Big MOTOR SALE 2023 จบลงอย่างสวยงาม พร้อมลุยงานปีหน้า พบกันใหม่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567
โปรโมชั่นสุดปัง!!! ในงาน Big MOTOR SALE 2023 อยากได้รถ จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย.นี้ ที่ ไบเทค บางนา
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวและประกาศราคา All New GWM TANK 500 Hybrid SUV และ All New GWM TANK 300 Hybrid SUV ในไทย 28 กันยายนนี้!!
ฮอนด้า ชูไฮไลต์ “ซิตี้ ใหม่” และ “ซีอาร์-วี ใหม่” ครบทั้งขุมพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV และเทอร์โบ ในงาน Big Motor Sale 2023 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
Porsche 911 Turbo S Cabriolet นำขบวน 7 ยนตกรรมสปอร์ตร่วมงาน Big Motor Sale 2023
โตโยต้า จัดข้อเสนอสุดพิเศษในงาน BIG MOTOR SALES 2023
มาสด้าส่ง NEW MAZDA CX-3 ดีไซน์ใหม่ใส่ออฟชั่นเต็มคัน
ซูซูกิ ยกทัพรถยนต์คุณภาพร่วมงาน Big MOTOR SALE 2023 พร้อมแคมเปญพิเศษ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,555 บาท หรือเลือกผ่อนนาน 99 เดือน
ฟอร์ดนำขบวนรถฟอร์ดรุ่นยอดนิยมบุก BIG Motor Sale 2023 จัดเต็มแคมเปญข้อเสนอสุดเร้าใจ
Big MOTOR SALE 2023 พบยานยนต์หลากหลายและโปรโมชั่นคุ้มค่า อยากได้รถ...จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย. ไบเทค บางนา
เปิดตัว นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ สีสุดเทรนดี้ “ไทเทเนียม กากี” ในงาน Big Motor Sale 2023
เอ็มจี เปิดฉาก BIG MOTOR SALE 2023 ชูข้อเสนอพิเศษครบทุกขุมพลังขับเคลื่อน พร้อมสร้างสีสันตลาดอีวีด้วย NEW MG4 ELECTRIC สี FRESH PINK
AION ผนึกกำลัง 7 พันธมิตร รุกธุรกิจรถไฟฟ้าอาเซียนเต็มสูบ จ่อเปิดตัว “AION Y Plus” ประเดิมรุ่นแรก 9 กันยายนนี้
ฉางอาน เดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูก สร้างความแข็งแกร่งรองรับการเป็นฐานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Alpinestars แบรนด์สินค้าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่นักแข่งเลือกใช้ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด ‘Tech Air®’ ถุงลมนิรภัยสำหรับการขับขี่ ยกระดับเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP ต่อเนื่อง 3 เจเนอเรชันซ้อน ตอกย้ำการเป็นเอสยูวีที่เปี่ยมคุณภาพ มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมในทุกเส้นทาง
Tesla เปิดศูนย์บริการ Tesla Center รามคำแหง พร้อมขยาย เครือข่ายสถานี Supercharging ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2566 พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมปรับตัวอยู่ที่ 855,000 คัน
เอ็มจี ต่อแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ เอ็มจี คืนให้เท่านั้น” ทุกวีคเอนด์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ฮอนด้า ส่งมอบ “ซีวิค ไทป์ อาร์” ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต แก่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในไทยอย่างเป็นทางการ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศราคา New HAVAL JOLION Sport อย่างเป็นทางการที่ 799,000 บาท พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปีแห่งความสำเร็จของแบรนด์ HAVAL ในไทย
เอ็มจี เผยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งปี 2566 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ของตลาด พร้อมชูแคมเปญ 10 ปี กับ NEW MG HS มูลค่าสูงสุดกว่า 230,000 บาท
เตรียมพบกับ ออล-นิว ไทรทัน ใหม่ทั้งคัน ปฏิวัติทุกอณู! พลิกโฉมทุกมิติ เฟรมใหม่ แชสซีส์ใหม่ เครื่องยนต์คลีนดีเซลสุดล้ำมลภาวะต่ำ จัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัย อุ่นใจ เกาะถนนเยี่ยม พร้อมตะลุยทุกสภาวะ
เอ็มจี มอบแคมเปญ NEW MG 4 ELECTRIC มูลค่ากว่า 140,000 บาท
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ครั้งที่ 11 ซื้อรถใหม่-โปรดี รถไฟฟ้า-มีให้ลอง รถมือสอง-รับประกัน
มาแล้ว!!! บัตรโมโตจีพี “OR Thailand Grand Prix 2023” 5 เวอร์ชั่น
รวมโปรโมชั่นกลางปีจัดเต็มสุดคุ้มใน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’
ฮอนด้า โชว์ดีเอ็นเอความสปอร์ต นำโดย ซีวิค ไทป์ อาร์ พร้อมยนตรกรรมที่เสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่งโมดูโล และรถแข่งวันเมคเรซ ในงาน Bangkok Auto Salon 2023
ยอดขายรถยนต์นั่งดันตลาดรถยนต์พฤษภาคมโต 0.5% ยอดขายรวม 65,088 คัน รถยนต์นั่งเติบโต 29.4% ด้วยยอดขาย 25,985 คัน
NEW MAZDA2 กวาดยอดจองทั่วประเทศ 5 วัน ทะลุ 1,500 คัน
ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัวชุดแต่ง Manthey Performance Kit สำหรับปอร์เช่ 911 GT3 (มีคลิป)
ฮอนด้า ชี้แจงเรื่องการส่งมอบ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ e:HEV ล่าช้า ให้แก่ลูกค้า
Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric รุ่น Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลัง
เอ็มจี จัดงาน EV FAMILY DAY ฉลอง 4 ปี ด้วยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ และ เช็กรถยนต์ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศ
ซูซูกิ อัดแคมเปญแรงท้าฝน SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 6.99 แสนบาท พร้อมขับฟรี 90 วัน หรือผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท มีจำนวนจำกัด !!!
นิสสันแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2022 และ 2023
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริด เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ตลอด 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางการขับขี่
เปิดจองพื้นที่ MOTOR EXPO 2023 สุดคึกคัก
Tesla เตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งแรก ณ รามคำแหง ในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมขยายเครือข่ายสถานี Supercharging อย่างรวดเร็ว
ตลาดรถยนต์เมษายนเปิดไตรมาสสองยังชะลอตัว ยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1%
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึก! เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว
นิสสัน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
เริ่มแล้ว “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45” ยลโฉมรถทรงคุณค่าหลายยุคสมัย
Audi Clearance Sale ลดเป็นล้าน หลากหลายรุ่นกว่า 60 คัน รถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย ดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ รถใช้แล้ว ราคาพิเศษสุดๆ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้ ประดิษฐ์มนูธรรม
แนวคิด MOTOR EXPO 2023 “ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า”
มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า
โตโยต้าประกาศเปิดรับจองและส่งมอบยาริส เอทีฟตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ
อาวดี้ ประเทศไทย อัพเกรดบริการหลังการขายครบวงจร เผยลงทุนเพิ่ม 50 ล้าน ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศยุติการขาย และ ส่งมอบ Toyota Yaris ATIV ชั่วคราว
“ซูซูกิ”ตอกย้ำบทบาทผู้นำยานยนต์สุดคุ้มค่า โปรโมชันร้อนแรง ผ่อนยาว 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ขยายแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้า SUZUKI CELERIO
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ตลาดรถ EV ขาขึ้น ยอดขายในไทยพุ่งอันดับ 1 อาเซียน แนะพัฒนาจุดชาร์จ เพิ่มกำลังบุคลากรรับเทรนด์เติบโต
สรุปยอดจองรถในงาน Motor Show 2023 ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35% (มีคลิป)
“ซูซูกิ” เผยยอดจองมอเตอร์โชว์ 3,887 คัน เซอร์ไพรส์ SUZUKI SWIFT และ SUZUKI JIMNY แรงแซงทุกรุ่น ปลื้ม SUZUKI CARRY คว้ารางวัล The Most Valuable Car Award 2023
รวมแคมเปญ โปรโมชั่น ในงาน Motor Show 2023 article
สัปดาห์แรก “มอเตอร์โชว์” คนแห่จองรถทะลุ 1.3 หมื่นคัน
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG MAXUS 9 ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44
มอเตอร์โชว์ 2023 เริ่มแล้ว ! รถยนต์รุ่นใหม่โชว์ตัวมากกว่า 50 คัน (มีคลิป)แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2011 All Rights Reserved.