dot dot
dot
dotHonda City 2023

Ford Ranger Stormtrak

Porsche panamera 4 e-hybrid

Mazda cx-3

car2dayเจ.ดี. พาวเวอร์ เผยโตโยต้าครองอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจบริการหลังการขาย

ผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านการบริการลูกค้าในประเทศไทย ประจำปี 2557 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก (J.D. Power Asia Pacific 2014 Thailand Customer Service Index (CSI) StudySM) เปิดเผยในวันนี้ว่า ความพึงพอใจของเจ้าของรถยนต์ใหม่ที่มีต่อบริการหลังการขายที่ศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศไทยลดต่ำลงอย่างมาก

ปีนี้นับเป็นปีที่ 15 ของการศึกษาวิจัย ซึ่งวัดระดับความพึงพอใจที่มีต่อขั้นตอนการบริการหลังการขายที่เจ้าของรถยนต์ใหม่ได้รับจากศูนย์บริการมาตรฐานจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเริ่มต้นให้บริการ ที่ปรึกษาด้านบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ การรับรถคืน และคุณภาพงานบริการ ค่าดัชนีการให้บริการของศูนย์บริการคำนวณจากการให้คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน และในปี 2557 นับเป็นครั้งแรกที่การศึกษาวิจัยนี้ทำการสำรวจความพึงพอใจการบริการหลังการขายแยกเฉพาะกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม

คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของตลาดรถยนต์แบรนด์ยอดนิยมในปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 838 คะแนน ลดลงจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 889 คะแนน โดยคะแนนความพึงพอใจลดต่ำลงในทุกปัจจัยของการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะปัจจัยที่ปรึกษาด้านบริการ มีคะแนนลดต่ำลง เมื่อเทียบกับปี 2556 ถึง 58 คะแนน


เจ.ดี. พาวเวอร์,เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก,ผลสำรวจเจ.ดี. พาวเวอร์,J.D. Power,J.D. Power Asia Pacific 2014 Thailand Customer Service Index StudySM,J.D. Power CSI,คะแนนความพึงพอใจ,ผลสำรวจความพึงพอใจบริการหลังการขาย เจ.ดี. พาวเวอร์,ผลการจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย CSI

“เจ้าของรถยนต์ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรก ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานผู้ให้บริการกับลูกค้า และคาดหวังให้การปฏิสัมพันธ์ต่างๆ นั้นมีคุณภาพที่ดีกว่านี้” โลอิค เปอ็อง ผู้จัดการอาวุโสของ เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าว “แม้ว่าโดยรวมแล้ว ศูนย์บริการสามารถปรับปรุงกระบวนการการให้บริการได้เป็นอย่างดี แต่ลูกค้ากลับแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจที่ศูนย์บริการขาดการใส่ใจในความต้องการของตนและต้องการได้รับคำแนะนำที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์”

สัดส่วนของลูกค้าที่รู้สึก “เฉยๆ” หรือ “ผิดหวัง” ในกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม—ที่ให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 7 คะแนน หรือต่ำกว่าจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน—เพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านการอธิบายอย่างละเอียดของที่ปรึกษาด้านบริการและความยุติธรรมในการคิดค่าบริการ (+10 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละหัวข้อ) รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการบริการ (+9 เปอร์เซ็นต์) ส่วนการปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์เพียงเล็กน้อย จากความพยายามในการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติในขั้นตอนการแจ้งประเมินราคาค่าบริการ ความสะอาดของรถยนต์หลังการบริการ และการแจ้งให้ทราบว่ารถยนต์ได้รับการบริการถึงไหนแล้ว ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีสัดส่วนการปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า

ข้อมูลสำคัญที่ได้จากผลสำรวจ

• ความหลากหลายและคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องรับรองลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์แบรนด์ยอดนิยมมีการพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดในปี 2557 ตัวอย่างเช่น 70 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าระบุว่า มีบริการอินเตอร์เน็ตให้ใช้ฟรี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2556

• สัดส่วนของลูกค้ารถยนต์แบรนด์ยอดนิยมทำการนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 53 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 37 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2556 ลูกค้าที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าพึงพอใจการให้บริการมากกว่าลูกค้าที่เข้ารับบริการโดยไม่ทำการนัดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจัยการเริ่มต้นให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ


เจ.ดี. พาวเวอร์,เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก,ผลสำรวจเจ.ดี. พาวเวอร์,J.D. Power,J.D. Power Asia Pacific 2014 Thailand Customer Service Index StudySM,J.D. Power CSI,คะแนนความพึงพอใจ,ผลสำรวจความพึงพอใจบริการหลังการขาย เจ.ดี. พาวเวอร์,ผลการจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย CSI

• สัดส่วนของลูกค้ารถยนต์แบรนด์ยอดนิยมที่ระบุว่า มีการเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ของตนในระหว่างเข้ารับบริการครั้งล่าสุดมีจำนวนเพิ่มขึ้น (14% ในปี 2557 เปรียบเทียบกับ 6% ในปี 2556) นอกจากนี้ 10 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ายังระบุว่าเคยประสบปัญหาต่างๆ กับรถยนต์ของตน ตั้งแต่ได้รับมอบ เปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์

• ในปี 2557 ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยลดต่ำลง ตามระดับอายุของกลุ่มลูกค้ารถยนต์แบรนด์ยอดนิยม คะแนนความพึงพอใจด้านการบริการหลังการขายโดยรวมต่ำที่สุดในกลุ่มของลูกค้าที่มีอายุ 24 ปี หรืออ่อนกว่าและสูงที่สุดในกลุ่มของผู้ที่มีอายุ 45 ปี หรือแก่กว่า (825 เปรียบเทียบกับ 847 คะแนน ตามลำดับ)

ผลการจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย CSI

โตโยต้าครองอันดับ 1 ด้านความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าแบรนด์รถยนต์ยอดนิยม โดยได้ 850 คะแนน โตโยต้าทำได้ดีเป็นพิเศษในปัจจัยการเริ่มต้นให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ การรับรถคืน และคุณภาพงานบริการ อีซูซุ ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 848 คะแนน และทำได้ดีเป็นพิเศษในปัจจัยที่ปรึกษาด้านบริการ มาสด้า อันดับ 3 (843) และฮอนด้า อันดับ 4 (840)

การศึกษาวิจัยดัชนีด้านการบริการลูกค้าในประเทศไทย ประจำปี 2557 ทำการศึกษาจากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถยนต์ใหม่จำนวน 3,902 ราย ที่ซื้อรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 และนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2557
 
Hotnews

เมอร์เซเดส-เบนซ์์ ย้ำวิสัยทัศน์อีวีในไทย เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า EQE 2 รุ่น บุกตลาดด้วยโมเดล SUV และ AMG Performance พร้อมพลิกโฉมธุรกิจผ่านโมเดล “Retail of the Future” ในปี 2024 (มีคลิป) article
เรเว่ ออโตโมทีฟ ประกาศวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” เปิดโครงการ “Carbon Credit” พร้อมจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ
โอกาสสุดท้าย…ข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนหมดมาตรการสนับสนุนภาครัฐฯ เมื่อออกรถ ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้เท่านั้น!!
ซูซูกิ ดันยอด SUZUKI SWIFT ขยายเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน!
ตลาดรถยนต์เริ่มต้นครึ่งปีหลังติดลบ 8.8% ยอดขาย 58,419 คัน ยอดขายรถยนต์นั่งสดใส เติบโตต่อเนื่องที่ 17.3% ยอดขาย 22,511 คัน
สุดคึกคัก!! Big MOTOR SALE 2023 จบลงอย่างสวยงาม พร้อมลุยงานปีหน้า พบกันใหม่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567
โปรโมชั่นสุดปัง!!! ในงาน Big MOTOR SALE 2023 อยากได้รถ จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย.นี้ ที่ ไบเทค บางนา
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวและประกาศราคา All New GWM TANK 500 Hybrid SUV และ All New GWM TANK 300 Hybrid SUV ในไทย 28 กันยายนนี้!!
ฮอนด้า ชูไฮไลต์ “ซิตี้ ใหม่” และ “ซีอาร์-วี ใหม่” ครบทั้งขุมพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV และเทอร์โบ ในงาน Big Motor Sale 2023 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
Porsche 911 Turbo S Cabriolet นำขบวน 7 ยนตกรรมสปอร์ตร่วมงาน Big Motor Sale 2023
โตโยต้า จัดข้อเสนอสุดพิเศษในงาน BIG MOTOR SALES 2023
มาสด้าส่ง NEW MAZDA CX-3 ดีไซน์ใหม่ใส่ออฟชั่นเต็มคัน
ซูซูกิ ยกทัพรถยนต์คุณภาพร่วมงาน Big MOTOR SALE 2023 พร้อมแคมเปญพิเศษ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,555 บาท หรือเลือกผ่อนนาน 99 เดือน
ฟอร์ดนำขบวนรถฟอร์ดรุ่นยอดนิยมบุก BIG Motor Sale 2023 จัดเต็มแคมเปญข้อเสนอสุดเร้าใจ
Big MOTOR SALE 2023 พบยานยนต์หลากหลายและโปรโมชั่นคุ้มค่า อยากได้รถ...จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย. ไบเทค บางนา
เปิดตัว นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ สีสุดเทรนดี้ “ไทเทเนียม กากี” ในงาน Big Motor Sale 2023
เอ็มจี เปิดฉาก BIG MOTOR SALE 2023 ชูข้อเสนอพิเศษครบทุกขุมพลังขับเคลื่อน พร้อมสร้างสีสันตลาดอีวีด้วย NEW MG4 ELECTRIC สี FRESH PINK
AION ผนึกกำลัง 7 พันธมิตร รุกธุรกิจรถไฟฟ้าอาเซียนเต็มสูบ จ่อเปิดตัว “AION Y Plus” ประเดิมรุ่นแรก 9 กันยายนนี้
ฉางอาน เดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูก สร้างความแข็งแกร่งรองรับการเป็นฐานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Alpinestars แบรนด์สินค้าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่นักแข่งเลือกใช้ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด ‘Tech Air®’ ถุงลมนิรภัยสำหรับการขับขี่ ยกระดับเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP ต่อเนื่อง 3 เจเนอเรชันซ้อน ตอกย้ำการเป็นเอสยูวีที่เปี่ยมคุณภาพ มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมในทุกเส้นทาง
Tesla เปิดศูนย์บริการ Tesla Center รามคำแหง พร้อมขยาย เครือข่ายสถานี Supercharging ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2566 พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมปรับตัวอยู่ที่ 855,000 คัน
เอ็มจี ต่อแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ เอ็มจี คืนให้เท่านั้น” ทุกวีคเอนด์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ฮอนด้า ส่งมอบ “ซีวิค ไทป์ อาร์” ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต แก่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในไทยอย่างเป็นทางการ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศราคา New HAVAL JOLION Sport อย่างเป็นทางการที่ 799,000 บาท พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปีแห่งความสำเร็จของแบรนด์ HAVAL ในไทย
เอ็มจี เผยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งปี 2566 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ของตลาด พร้อมชูแคมเปญ 10 ปี กับ NEW MG HS มูลค่าสูงสุดกว่า 230,000 บาท
เตรียมพบกับ ออล-นิว ไทรทัน ใหม่ทั้งคัน ปฏิวัติทุกอณู! พลิกโฉมทุกมิติ เฟรมใหม่ แชสซีส์ใหม่ เครื่องยนต์คลีนดีเซลสุดล้ำมลภาวะต่ำ จัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัย อุ่นใจ เกาะถนนเยี่ยม พร้อมตะลุยทุกสภาวะ
เอ็มจี มอบแคมเปญ NEW MG 4 ELECTRIC มูลค่ากว่า 140,000 บาท
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ครั้งที่ 11 ซื้อรถใหม่-โปรดี รถไฟฟ้า-มีให้ลอง รถมือสอง-รับประกัน
มาแล้ว!!! บัตรโมโตจีพี “OR Thailand Grand Prix 2023” 5 เวอร์ชั่น
รวมโปรโมชั่นกลางปีจัดเต็มสุดคุ้มใน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’
ฮอนด้า โชว์ดีเอ็นเอความสปอร์ต นำโดย ซีวิค ไทป์ อาร์ พร้อมยนตรกรรมที่เสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่งโมดูโล และรถแข่งวันเมคเรซ ในงาน Bangkok Auto Salon 2023
ยอดขายรถยนต์นั่งดันตลาดรถยนต์พฤษภาคมโต 0.5% ยอดขายรวม 65,088 คัน รถยนต์นั่งเติบโต 29.4% ด้วยยอดขาย 25,985 คัน
NEW MAZDA2 กวาดยอดจองทั่วประเทศ 5 วัน ทะลุ 1,500 คัน
ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัวชุดแต่ง Manthey Performance Kit สำหรับปอร์เช่ 911 GT3 (มีคลิป)
ฮอนด้า ชี้แจงเรื่องการส่งมอบ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ e:HEV ล่าช้า ให้แก่ลูกค้า
Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric รุ่น Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลัง
เอ็มจี จัดงาน EV FAMILY DAY ฉลอง 4 ปี ด้วยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ และ เช็กรถยนต์ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศ
ซูซูกิ อัดแคมเปญแรงท้าฝน SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 6.99 แสนบาท พร้อมขับฟรี 90 วัน หรือผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท มีจำนวนจำกัด !!!
นิสสันแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2022 และ 2023
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริด เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ตลอด 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางการขับขี่
เปิดจองพื้นที่ MOTOR EXPO 2023 สุดคึกคัก
Tesla เตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งแรก ณ รามคำแหง ในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมขยายเครือข่ายสถานี Supercharging อย่างรวดเร็ว
ตลาดรถยนต์เมษายนเปิดไตรมาสสองยังชะลอตัว ยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1%
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึก! เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว
นิสสัน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
เริ่มแล้ว “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45” ยลโฉมรถทรงคุณค่าหลายยุคสมัย
Audi Clearance Sale ลดเป็นล้าน หลากหลายรุ่นกว่า 60 คัน รถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย ดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ รถใช้แล้ว ราคาพิเศษสุดๆ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้ ประดิษฐ์มนูธรรม
แนวคิด MOTOR EXPO 2023 “ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า”
มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า
โตโยต้าประกาศเปิดรับจองและส่งมอบยาริส เอทีฟตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ
อาวดี้ ประเทศไทย อัพเกรดบริการหลังการขายครบวงจร เผยลงทุนเพิ่ม 50 ล้าน ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศยุติการขาย และ ส่งมอบ Toyota Yaris ATIV ชั่วคราว
“ซูซูกิ”ตอกย้ำบทบาทผู้นำยานยนต์สุดคุ้มค่า โปรโมชันร้อนแรง ผ่อนยาว 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ขยายแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้า SUZUKI CELERIO
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ตลาดรถ EV ขาขึ้น ยอดขายในไทยพุ่งอันดับ 1 อาเซียน แนะพัฒนาจุดชาร์จ เพิ่มกำลังบุคลากรรับเทรนด์เติบโต
สรุปยอดจองรถในงาน Motor Show 2023 ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35% (มีคลิป)
“ซูซูกิ” เผยยอดจองมอเตอร์โชว์ 3,887 คัน เซอร์ไพรส์ SUZUKI SWIFT และ SUZUKI JIMNY แรงแซงทุกรุ่น ปลื้ม SUZUKI CARRY คว้ารางวัล The Most Valuable Car Award 2023
รวมแคมเปญ โปรโมชั่น ในงาน Motor Show 2023 article
สัปดาห์แรก “มอเตอร์โชว์” คนแห่จองรถทะลุ 1.3 หมื่นคัน
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG MAXUS 9 ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44
มอเตอร์โชว์ 2023 เริ่มแล้ว ! รถยนต์รุ่นใหม่โชว์ตัวมากกว่า 50 คัน (มีคลิป)
พาชมรถเด่นในบูท SUZUKI ที่งาน Motor Show 2023 - SWIFT GL NEXT, CELERIO GL UP และ SUZUKI JIMNY (มีคลิป)
SUZUKI SWIFT GL NEXT อัพชุดแต่งรอบคัน ราคาคุ้มค่า
13 มี.ค. นี้ เอ็มจี เปิดสเปกและรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ NEW MG ES พร้อมข้อเสนอพิเศษ
เตรียมพบกับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ กับ 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ระบบฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์เทอร์โบ เผยโฉมครั้งแรกที่บูทฮอนด้า ในงาน Motor Show 2023
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย
เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ปลื้ม เปอโยต์-จี๊ป ส่งมอบลูกค้า กว่า 1,600 คัน ตั้งเป้า ปี’66 รวมกว่า 1,000 คัน พร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น บุกตลาด รับกระแส EV บูม
Tesla เปิดสถานี Supercharger แห่งแรกในประเทศไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำ TANK 500 TANK 300 และ ORA Grand Cat รุกตลาดปี 2566 พร้อมเปิดจอง ORA Good Cat อีกครั้ง
ซูซูกิ ปลื้มยอดขาย SUZUKI SWIFT ปี 65 โต 3% ลุยจัดแคมเปญ “SUZUKI SMART DEAL ดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้” ดอกเบี้ย 0% ช่วยผ่อน 10 เดือน
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่อง ปลื้มยอด 65 เดินหน้า ROAD TO SUCCESS พร้อมชิงส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 16.5% ในปี 66 ขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ 170 แห่งในปีนี้
"MOTOR EXPO" แจกจริง รถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน
ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่
มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดจอง ORA Good Cat รอบใหม่ รายละเอียดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 กุมภาพันธ์นี้!
โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน ตั้งเป้าขาย 310,000 คัน
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครองที่ 1 ในไทย 34 ปีซ้อน กวาด 5 อันดับแรก รุ่นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ฮอนด้าคว้าอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2565
NETA ตั้งเป้าส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าคนไทย 10,000 คัน ปีนี้
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รักษาแชมป์ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ พรีเมียมไทย 3 ปีซ้อน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ด้วยยอดขาย 11,616 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ไดเร็ค เอเชีย เผยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 65 สูงกว่า 9 แสนครั้ง พีคสุดช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ที่ผ่านมา
สรุปตลาดรถยนต์ พ.ย.รอแคมเปญโค้งสุดท้าย ตัวเลขการขาย 68,284 คัน ลดลง 4.8% สะสม 11 เดือน 766,589 คัน เติบโต 14.7%
KAP จับมือ Motoring X จัดงานใหญ่ Fast Auto Show Thailand & EV Expo 2023
เอช เซม มอเตอร์ ฝ่ามรสุมโควิด ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โตโยต้า ฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ 60 ปี แนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้า ตามเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
ซูซูกิกวาดยอดจอง Motor Expo 2022 ทะลุเป้า 2,464 คัน
มาสด้า เผยยอดจองในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2,295 คัน พร้อมขยายแคมเปญพิเศษถึงสิ้นปีที่โชว์รูมทั่วประเทศ
“ซูซูกิ” เปิดตัว “NEW SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID” ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ SMART HYBRID article
พาชม GR Corolla ตัวแรงสายพันธุ์แรลลี่โลก ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม NEW MG4 ELECTRIC รถไฟฟ้ามอเตอร์ขับหลัง ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม Porsche 718 Cayman GT4 RS ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
10 อันดับ ยอดจองรถในงาน Motor Expo 2022 ยอดรวม 42,759 คัน (มีคลิป) article
Tesla เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดราคา Model 3 และ Model Y
พาชม Hyundai STARGAZER มินิ MPV 7 ที่นั่ง รุ่นใหม่ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2011 All Rights Reserved.