dot dot
dot
dotMercedes Benz,Motor Expo

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

isuzu dmax

SUZUKI XL7

taycan

car2dayฮอนด้าครองอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจการบริการหลังการขายในประเทศไทย

ผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านการบริการลูกค้าในประเทศไทย ประจำปี 2556 โดย เจ.ดี.พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก  (J.D. Power Asia Pacific 2013 Thailand Customer Service Index (CSI) StudySM) เปิดเผยในวันนี้ว่า ขั้นตอนเริ่มต้นในการให้บริการและการมอบรถยนต์ให้กับพนักงานของศูนย์บริการถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดสองอันดับแรกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริการหลังการขายโดยรวมของศูนย์บริการมาตรฐาน


ฮอนด้าครองอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจการบริการหลังการขายในประเทศไทย


ฮอนด้าครองอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจการบริการหลังการขายในประเทศไทย


การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวัดระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการบริการหลังการขายที่เจ้าของรถยนต์ใหม่ได้รับจากศูนย์บริการมาตรฐานจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่  การเริ่มต้นให้บริการ  ที่ปรึกษาด้านบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ  การรับรถคืน  และคุณภาพงานบริการ ค่าดัชนีการให้บริการของศูนย์บริการคำนวณจากการให้คะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

ปัจจัยด้านการเริ่มต้นให้บริการมีผลต่อดัชนีการบริการลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2555 มาอยู่ที่ 26% ในปี 2556 ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณภาพงานบริการแม้ว่ายังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อความพึงพอใจโดยรวม แต่กลับลดลงจาก 42% ในปี 2555 เหลือเพียง 29%

“ขณะที่คุณภาพงานบริการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรถยนต์ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการทวีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาด ลูกค้าจึงมีความกังวลในการเข้าคิวรอที่ยาวนาน ส่งผลให้ลูกค้าหันมาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในขั้นตอนการทำการนัดหมายล่วงหน้า, ความยืดหยุ่นของศูนย์บริการในการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการเข้ารับบริการ รวมถึงความพร้อมและความเอาใจใส่ในขั้นตอนการมอบรถยนต์ให้กับทางศูนย์บริการ” โลอิค เปอ็อง ผู้จัดการอาวุโสของ เจ.ดี. พาวเวอร์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าว

 
ฮอนด้าครองอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจการบริการหลังการขายในประเทศไทย


คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ 889 คะแนน เพิ่มขึ้น 43 คะแนนจากปี 2555 ทั้งนี้ คะแนนความพึงพอใจของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนในทุกปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยด้านที่ปรึกษาด้านบริการ (+48 คะแนน) และด้านคุณภาพงานบริการ (+47 คะแนน) รถยนต์ทุกยี่ห้อยังได้คะแนนความพึงพอใจที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555

“แม้ว่าจำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น ศูนย์บริการก็ได้มีการปรับปรุงการให้บริการให้มีความพร้อมมากขึ้น, ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับบริการที่สะดวกขึ้น และทำให้ลูกค้าสบายใจว่าศูนย์บริการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในการนำรถเข้ารับบริการ และการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น” เปอ็อง กล่าว “ในทางกลับกัน ในปี 2556 พบว่าลูกค้าได้รับการชี้แจงการประเมินราคาค่าบริการก่อนรับบริการในจำนวนที่น้อยลงกว่าเดิม และการมีที่นั่งไม่เพียงพอในห้องรับรองของศูนย์บริการในช่วงที่มีลูกค้าเข้ารับบริการอย่างหนาแน่นกลายมาเป็นอีกปัญหาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวอีกทั้งยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ โดยการแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าและเชิญชวนให้ลูกค้านำรถเข้ารับบริการในช่วงที่มีลูกค้าเข้ารับบริการไม่หนาแน่น อย่างช่วงวันธรรมดาหรือในช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้ายังไม่หนาแน่น”

การศึกษาวิจัยนี้ยังพบว่าจากหลายสาเหตุที่ลูกค้าเลือกใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนั้น เจ้าของรถยนต์คำนึงถึงทักษะความสามารถของช่าง,  ความรวดเร็วในการให้บริการและการใช้อะไหล่มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการได้รับคำแนะนำในเชิงบวกจากคนรู้จักและประสบการณ์จากการเข้ารับบริการที่ผ่านมาก็เป็นสาเหตุสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการที่ศูนย์บริการแห่งนั้นอีกด้วย

“ลูกค้ามีหลายทางเลือกเมื่อลูกค้าต้องการนำรถเข้ารับบริการ การให้บริการชั้นเลิศของศูนย์บริการซึ่งสามารถผูกมัดใจลูกค้าเอาไว้ได้จะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ” เปอ็อง กล่าว “นอกจากความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายโดยรวมที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยังพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ไม่เพียงแต่จะกลับมาใช้บริการที่ศูนย์บริการหลังจากหมดระยะรับประกันและแนะนำให้เพื่อนฝูงและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังยินดีที่จะเดินทางไกลกว่าเพื่อกลับมาใช้บริการอีกครั้ง”


ฮอนด้าครองอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจการบริการหลังการขายในประเทศไทย


จากการศึกษาวิจัยรถยนต์ 10 ยี่ห้อในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในการทำการศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี 2543 ที่ฮอนด้าได้ครองอันดับหนึ่งด้านความพึงพอใจการบริการหลังการขาย ด้วยคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 902 คะแนน ฮอนด้าให้บริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการเริ่มต้นให้บริการ ที่ปรึกษาด้านบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ

การศึกษาวิจัยดัชนีด้านการบริการลูกค้าในประเทศไทย ประจำปี 2556 นี้ นับเป็นปีที่ 14 ที่ทำการประเมินผลความพึงพอใจโดยรวมของเจ้าของรถยนต์ที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานเพื่อตรวจเช็คตามระยะ หรือเพื่อเข้าซ่อมแซมในช่วงของการเป็นเจ้าของรถยนต์ 12 ถึง 24 เดือนแรก

ผลจากการศึกษานี้ได้จากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถยนต์ใหม่จำนวน 3,463 รายที่ซื้อรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2556 และนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2556
 
Hotnews

เตรียมพบกับ “NETA S” รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป article
ฮอนด้า ส่งแคมเปญ “ฮอนด้า ซิตี้ ไลก์ทุกข้อ” ดอกเบี้ย 0.99% บัตรน้ำมัน 5,000 บาท ที่งาน Motor Expo 2022 และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
มาสด้าจัดแพ็กเกจดูแลลูกค้าตลอด 5 ปี ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ เตรียมทัพ Carbon Edition ลุยงาน Motor Expo 2022
NEW MG4 ELECTRIC กวาดยอดจอง 1,598 คัน ภายใน 8 ชั่วโมง
เอ็มจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำอีวีในไทยเตรียมเปิดตัว NEW MG4 ELECTRIC
MOTOR EXPO 2022 พร้อมจัดใหญ่ รวมรถยนต์ 35 แบรนด์ จักรยานยนต์ 17 แบรนด์ 1-12 ธ.ค.65 ที่ IMPACT เมืองทองธานี
เรเวอร์ ออโตโมทีฟ รุกคืบตลาด EV ไทย เผยโฉมโชว์รูม Flagship แห่งแรกของ BYD พร้อมประกาศราคา ATTO 3 รุ่น Standard Range ราคา 1,099,900 บาท
โตโยต้า ปิดการรับจอง TOYOTA bZ4X ยอดจองทั้งสิ้น 3,356 คัน
4 ยักษ์ใหญ่ “PTT – OR – TOYOTA – BIG” ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย
BYD เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้วงการยานยนต์ เปิดรับจองวันแรก ยอดจอง 2,507 คัน
ฮุนได ประกาศปรับราคาจำหน่ายใหม่ ฮุนได สตาร์เรีย ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กว่า 2,875 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง
สรุปตลาดรถยนต์กันยายนเดินหน้ารับ Hi-Season ยอดขายรวม 74,150 คัน เติบโต 15.6% ปิดไตรมาส 3 ที่ 633,687 คัน เติบโต 19.1%
MG4 รถไฟฟ้าแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์อีวี
มาสด้าดึงกลุ่มทุนใหญ่อาปิโก ไฮเทค เปิดโชว์รูมมาสด้า ย่านนวนคร
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่งมอบ ORA Good Cat GT และเปิดรับจองเพิ่มอีก 500 คัน 28 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งส่งมอบ ORA Good Cat ที่รอการส่งมอบทั้งหมดภายในสิ้นปี
EA เปิดตัว “EV Mini Truck MT30” รถกระบะไฟฟ้า 100 % รุ่นแรกฝีมือไทย
SUZUKI SWIFT ยอดขาย 9 เดือนโตสูงต่อเนื่องกว่า 33.44% อัดโปรโมชั่นแรง ซื้อรถวันนี้ ผ่อนปีหน้ากับโปรแกรม Super Flash Deal
มาสด้า เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ MAZDA ULTIMATE SERVICE ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV อย่างเป็นทางการในราคา 1.699 ล้านบาท
“ซูซูกิ” จัดแคมเปญหนัก 3 ต่อ SUPER FLASH DEAL “ออกรถวันนี้ ผ่อนปีหน้า” พร้อม ดอกเบี้ยสุดพิเศษ และบัตรเติมน้ำมัน ฟรี !
NETA พร้อมเริ่มส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้
สรุปตลาดรถยนต์สิงหาคมโตทะลุ 60% ทุกตลาด ยอดขายรวม 68,208 คัน เติบโต 61.7%
ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เชิญชวนลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ
ฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ และฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัย ASEAN NCAP ระดับ 5 ดาว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามของแฟนๆ ชาวไทย กับยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV สูงถึง 3,067 คันใน 24 ชั่วโมง!
เตรียมพบกับกิจกรรมนัดพบแฟนปอร์เช่ ตระกูล Lightweight ครั้งแรกในไทย #PORSCHELEICHTBAU
สรุปตลาดรถยนต์กรกฎาคมเติบโตฝ่าสายฝน ยอดขายรวม 64,033 คัน เติบโต 22.1%
Big Motor Sale 2022 ประกาศความสำเร็จแบบพร้อมพลัส
เจาะโปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม อยากได้รถ จบในงานเดียวที่ Big Motor Sale 2022 วันนี้ถึง 28 ส.ค. ณ ฮอลล์ 101-104 ไบเทค บางนา
ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV ในงาน BIG Motor Sale 2022
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG VS HEV พร้อมจัดแคมเปญ MG MEGA BONUS ขับฟรี 90 วัน!! ในงาน Big Motor Sale 2022
“ซูซูกิ” สวนกระแสฝ่าวิกฤติราคาน้ำมัน แคมเปญแรง! ซื้อรถซูซูกิภายในสิงหาคมนี้ ขับฟรี 150 วัน หรือ รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ต้อนรับงาน Big Motor Sale 2022
VOLT City EV รถไฟฟ้าน้องใหม่ ราคาเริ่มต้น 325,000 บาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกอีคอมเมิร์ซเต็มตัว เปิดช่องทางใหม่ให้ลูกค้าสามารถจับจองรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วในไม่กี่คลิกผ่านออนไลน์ โชว์รูมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
เอช เซม เปิดกลยุทธ์ ครึ่งปีหลัง รุกบริษัท ห้าง ร้าน ขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เอ็มจี ออกแคมเปญ ขับฟรี 90 วัน ทุกรุ่น ในงาน FAST AUTO SHOW 2022
“ซูซูกิ” จัดทัพรถยนต์รุ่นยอดนิยม อัดแคมเปญแรง ร่วมงาน Fast Auto Show 2022
“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ที่บูทโตโยต้า ในงาน FAST Auto Show 2022
ฮอนด้า ตอกย้ำยนตรกรรมฟูลไฮบริด e:HEV ชูไฮไลต์ civic e:HEV ใหม่ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษในงาน Fast Auto Show 2022
เปิดฉากสุดอลังการ ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10
นิสสัน ประเทศไทย เตือนลูกค้านำรถเข้าตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมทาคาตะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
“แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” ปิดฉากยิ่งใหญ่สมการรอคอย
นิสสัน ประกาศปรับราคาจำหน่าย นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ 6,000 บาท ทุกรุ่นย่อย เริ่ม 1 สิงหาคม 2565
อาวดี้ ประเทศไทย ดันแคมเปญกลางปี ดอกเบี้ย 0% พร้อมเปิดตัว The New Audi RS3 Sportback ราคาเพียง 5.399 ล้านบาท
รวมโปรโมชั่น “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” พร้อมยิ่งซื้อยิ่งลุ้นรางวัลมากมาย และกิจรรมสุดมันส์
สัมผัสสุดยอดรถแต่งจากญี่ปุ่นคันจริง พร้อมโปรโมชั่นเด็ดใน Bangkok Auto Salon 2022
ฮอนด้า ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ฮอนด้า ซีวิค อี:เอชอีวี ใหม่ โดยรุ่น e:HEV RS ราคา 1,259,000 บาท และรุ่น e:HEV EL+ ราคา 1,129,000 บาท
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขานรับนโยบายการลดลงของภาษีสรรพสามิต ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวเจ้าเหมียวไฟฟ้าแนวสปอร์ต ORA Good Cat GT | Next Level of the Future อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10 พร้อมกระหึ่ม วันที่ 6-10 ก.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา
ประกาศความพร้อมจัดงาน “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” งานโชว์รถแต่งใหญ่สุดในอาเซียน
มาสด้าแทนคำขอบคุณมอบบัตรเติมน้ำมัน 15,000 บาท พร้อมปลดภาระค่าครองชีพ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันชั้นหนึ่ง
MGC-ASIA AUTO FEST 2022 จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ กับข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี 15-19 มิ.ย. 65 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เปิดจองรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 430i Convertible M Sport ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
MOTOR EXPO 2022 ค่ายรถพร้อมหน้าจองพื้นที่งานใหญ่ปลายปี
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่งมอบ “The new EQS” ให้ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ 4 แห่ง พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการ EQS 450+
ฟอร์ด ประกาศราคา ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ครบทุกรุ่น
สรุปตลาดรถยนต์เมษายนเติบโตรับมอเตอร์โชว์ ยอดขายรวม 63,427 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%
MG SUPERCHARGE เพิ่มฟังก์ชัน “PLUG AND CHARGE” สะดวก และง่ายในการใช้บริการ
“งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 44” จัดเต็มพื้นที่ ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ วันนี้–22 พ.ค.
สภาองค์กรผู้บริโภค เร่งบริษัทรถยนต์ 8 ยี่ห้อ เปลี่ยนถุงลมนิรภัย เหตุเสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยไม่ได้มาตรฐาน
แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022 เตรียมกระหึ่มความมันส์ 5 วันเต็ม 29 มิ.ย.-3 ก.ค. นี้
อาวดี้ เปิดตัว “Audi Urbansphere” รถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่
สรุปตลาดรถยนต์มีนาคมเติบโตต่อเนื่อง ยอดขายรวม 87,245 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%
โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี เผยโฉม Toyota BZ4X พวงมาลัยขวา พร้อมเปิดรถรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี 6 รุ่น จำนวนจำกัด (มีคลิป)
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ประกาศปรับราคาจำหน่ายรถยนต์บางรุ่น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
โตโยต้า ขานรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิต เตรียมเปิดตัว Toyota bZ4X เร็วๆนี้
“เบนซ์ไพรม์มัส” เผยความสำเร็จ Q1 ยอดทะลุ 50% เร่งเครื่องรับซัมเมอร์ จัดโปร 0% 5 ปี ลุ้นรับทอง 10 บ. ฟรี
เจ.ดี. พาวเวอร์ : ฮอนด้าครองอันดับสูงสุดด้านบริการงานขายในประเทศไทย
มาสด้าแต่งตั้งประธานบริหารคนใหม่ พร้อมผลักดันผู้บริหารคนไทยขึ้นดูแลครบทุกฟังก์ชั่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ หยุดรับการจองรถ ORA Good Cat 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 400 TECH 400 PRO และ 500 ULTRA เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป
เจ.ดี. พาวเวอร์ : โตโยต้าได้รับการจัดอันดับสูงสุดด้านความพึงพอใจในการบริการหลังการขายในประเทศไทย
ซูซูกิ ประกาศเตรียมปรับราคาขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ฟอร์ดเผยยอดจองรถฟอร์ด เจเนอเรชัน ใหม่ ทั่วประเทศกว่า 3,500 คัน หลังเผยโฉมครั้งแรกในไทย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณคนไทยสำหรับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านยนตรกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
10 อันดับ ยอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 (มีคลิป)
คอมแพ็กต์ ซีดาน น่าซื้อในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2022
สำรวจ B-SUV รุ่นยอดนิยม ในงาน MotorShow 2022
โตโยต้า เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ Toyota bZ4X และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขับเคลื่อนอัตโนมัติ Toyota e-Pallete ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43
เกรท วอลล์ มอเตอร์ อวดโฉม TANK 300 HEV Concept Car และ ORA Good Cat GT ครั้งแรกในไทย ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 (มีคลิป)
ฮุนได นำรถใหม่ 2 รุ่น เครต้า และสตาร์เรีย พรีเมียม เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ (มีคลิป)
ซูซูกิ อวดโฉม SUZUKI XL7 สีใหม่สไตล์ ทูโทน ในงานมอเตอร์โชว์ อัดแคมเปญแน่นทุกรุ่น พิเศษ !! ซูซูกิช่วยผ่อนค่างวด 10 เดือน (มีคลิป)
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิดตัว The new Mercedes-Benz C-Class และ Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé Special EDITION ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 (มีคลิป)
ฮอนด้า ชูไฮไลต์ยนตรกรรมฟูลไฮบริด e:HEV นำโดย ฮอนด้า เอชอาร์-วี อี:เอชอีวี ใหม่ พร้อมแคมเปญพิเศษ “แฮปปี้ไม่อั้น อีกขั้นความคุ้ม” ในงานมอเตอร์ โชว์ และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ (มีคลิป)
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ปรับลดราคา ORA Good Cat ตามมาตรการสนับสนุนภาษีจากภาครัฐ ราคาเริ่มต้นเพียง 828,500 บาท
เอ็มจี ประกาศราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตามมาตรการสนับสนุนภาษีจากภาครัฐ ส่วนลดกว่า 2 แสนบาท
ปอร์เช่ ประเทศไทย เผยโฉม Taycan GTS ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43
มาสด้าชูไฮไลท์ NEW MAZDA3 พร้อมทัพรถรุ่นใหม่ลุยมอเตอร์โชว์ อัดโปรแรง ฟรีดอกเบี้ย ฟรีประกัน ฟรีบัตรน้ำมัน ฟรี MAZDA CARE ฟรี MAZDA LUGGAGE SET
เอ็มจี เคาะราคาจำหน่าย NEW MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เริ่มต้นที่ 949,000 บาท พร้อมแนะนำ NEW MG ZS Limited Edition จำนวนจำกัด 500 คัน ในงานมอเตอร์โชว์
ฟอร์ด เผยโฉม เรนเจอร์ เอเวอเรสต์ และเรนเจอร์ แร็พเตอร์ เจเนอเรชันใหม่ ครั้งแรก ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43
เปิดฉากงานบางกอก ยูสคาร์โชว์ ครั้งที่ 13 ชูคอนเซ็ปต์ ONE STOP SHOPPING ครบจบในที่เดียว
เอ็มจี เปิดตัว NEW MG HS และ NEW MG HS PHEV โฉมใหม่ ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43
เปิดฉากยิ่งใหญ่! บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ค่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์กว่า 35 แบรนด์ยกทัพร่วมงาน-กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศสร้างเงินหมุนเวียน 3 หมื่นล้านบาท
มิตซูบิชิ เปิดแผนธุรกิจรุกหนักเดินหน้าเปิดตัวรถยนต์ มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ และแรลลี่อาร์ตซีรีย์สอง 2 รุ่น ในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้
อาวดี้ ประเทศไทย อวดโฉม Audi RS ครบทั้งไลน์อัพ พร้อมแคมเปญสุดเร้า ในงานมอเตอร์โชว์ 2022
“SUZUKI XL7” เสริมความสปอรต์ ดุดัน เพิ่มสีสไตล์ทูโทน ท้าชิงส่วนแบ่ง MPV ชูสมรรถนะการใช้งานที่ครบครัน เริ่มต้น 789,000 บาท
มาสด้ามาแรงโตอีก 8.5% ส่งแคมเปญ MAZDA MOTOR SHOW
บริดจสโตนเปิดตัว POTENZA Sport ยางสปอร์ตสมรรถนะสูงแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2011 All Rights Reserved.