dot dot
dot
dot

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 37 แก่โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ก้าวสู่โรงเรียนแห่งที่ 37 ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายประกอบ อยู่คง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากร น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำพิธีส่งมอบแก่นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย  


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์


กลุ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดย โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่ 37 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่สะอาด เนื่องจากน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคมาจากแหล่งน้ำดิบและไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ หากฝนตก น้ำที่ได้จะมีสีขุ่น ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับบริโภคนั้นได้มาจากแหล่งเดียวกัน แต่ผ่านเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ทำให้ชำรุดบ่อย นอกจากนี้ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะไม่พอใช้ ต้องใช้น้ำจากสระของโรงเรียนที่มีสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อน ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มเพิ่มซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง ดังนั้นหลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ อีซูซุเชื่อว่าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” จะทำให้คนในโรงเรียน และคนในชุมชน มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการผลิตน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ และช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาใช้อีกด้วย”


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์    อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์


โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันมีนักเรียน 430 คน ครูและบุคลากร 35 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป  คนในชุมชนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับโรงเรียน และซื้อน้ำดื่มถังสำหรับการบริโภค โดยในหน้าแล้งชุมชนจะขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์    อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์


กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร      ทั่วประเทศ  โดยยึดถือเป็นโครงการระยะยาวที่มุ่งมั่นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่ว่า “อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป” 


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนสินแร่สยาม,โรงเรียนสินแร่สยาม,โครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,อีซูซุให้น้ำ โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์

 

 
PR News

อีซูซุเดินหน้าโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ปีที่ 9 สู่โรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์ 7) จังหวัดชลบุรี ส่งมอบน้ำดื่มสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของโรงเรียนแห่งที่ 38 (มีVDO)
บุรีรัมย์มาราธอน 2021 เปิดประวัติศาสตร์ใหม่! วิ่งไนท์รัน-วิถีใหม่ครั้งแรก “สัญชัย” ครองถ้วยพระราชทานอีกสมัย
“บางกอก มอเตอร์โชว์” ยอดจองรถพุ่ง ค่ายรถอัดแคมเปญหนักหวังเร่งยอดขาย
TOYO TIRES เปิดตัวยางรุ่นใหม่ OPEN COUNTRY R/T
ปอร์เช่ จัดแคมเปญตรวจเช็ครถ Porsche Panamera Service Clinic 2021
โตโยต้า มอบสิทธิพิเศษ ชุดแต่ง “Pride Package II” สำหรับฟอร์จูนเนอร์ รุ่นมาตรฐานทุกรุ่น
โตโยต้าพาชิลล์กับ “ฟอร์จูนเนอร์” และ “ โคโรลล่า ครอส” เสพงานศิลป์…ฟินกาแฟกลางกรุง
ฮอนด้าส่งความสุข รับซัมเมอร์ ชวนลูกค้าเช็กสภาพรถฟรี 25 รายการ รับเพิ่มบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในรถฟรี พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 64 และแนะนำแผ่นกรองอากาศรุ่นใหม่ ป้องกันไวรัสและ PM 2.5
บริดจสโตนฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท
วอลโว่ คาร์ ขยายการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด เพิ่มเป็น 8 ปี
มิลเลนเนียม ออโต้ จัดมหกรรม ‘BMW Executive Car Week’ ยกทัพรถผู้บริหาร BMW ป้ายแดง ไมล์น้อย ครบทุกรุ่น มากที่สุดกว่า 100 คัน ที่โชว์รูมสาขาพระรามที่ 4
B Autohaus เปิดตัว Auto Color Lab ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังแบบครบวงจรที่ทันสมัยที่สุด พร้อมด้วย Skinz Manufacture by Ngenco นวัตกรรมฟิล์มเปลี่ยนสีและป้องกันรอยชนิดพ่น จากประเทศอังกฤษ
บริดจสโตน ตอกย้ำ ทุกความสำเร็จ กับทุกรางวัลประจำปี 2563 สู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นแห่งการเดินทางอย่างยั่งยืน
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ร่วมให้การสนับสนุน "เอ็นโซ่ ธารวณิชกุล "นักแข่งรถโกคาร์ทวัย 10 ปี สู่ระดับโลก
Emperor เอ็มเพอร์เรอร์ เดินหน้าธุรกิจรถจักรยานยนต์2ล้อโมเดลคลาสิค Scomadi หวังขยายธุรกิจรับปี 2021และเพิ่มไลน์ธุรกิจ
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่ ผลิตและบริจาคนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวก 1,000 ชิ้น พร้อมบริจาคเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 100 ตัว รวมมูลค่า 40 ล้านบาท มอบแก่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จัดตั้ง “ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจการทางสังคม” (TSSC) นำระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) สร้างประโยชน์ต่อสังคม
Bridgestone ได้รับเลือกจาก Lamborghini ให้เป็นยางติดรถซุปเปอร์คาร์ Huracán STO
ค็อกพิท เดินหน้าขยายสาขาใหม่ จัดหนักโปรโมชั่นเอาใจคนรักรถย่านปากเกร็ด-ติวานนท์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Forum ชูกุลยุทธ์ธุรกิจรูปแบบใหม่ พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
เมืองพัทยา ผนึกกำลัง โตโยต้า และ โอซาก้า แก๊ซ วางรากฐานการคมนาคมอย่างยั่งยืนแก่เมืองพัทยา ภายใต้โครงการ Decarbonized Sustainable City
บริดจสโตน คว้าอีกหนึ่งรางวัลของปี Product of the Year 2020 จากนิตยสาร Business+
‘มิชลิน ไกด์’ เผยรายชื่อร้านอาหารระดับดาวมิชลินในไทยประจำปี 2564
มิลเลนเนียม ออโต้ ชวนลูกค้ามาสัมผัสความแรงจาก BMW M POWER ในงาน ‘M-LIFE DISTRICT by Millennium Auto’
โตโยต้า ประกาศราคา Toyota GR Yaris 2.69 ล้าน
กลุ่มไทยรุ่งฯ แตกไลน์ธุรกิจบริการมิติใหม่ Car Subscription “Eazy Car”
“คาร์ดินอล” เปิดตัว ZEN ฟิล์มกรองแสงรุ่นใหม่ พร้อมอัดแคมเปญ ในงาน MotorExpo 2020
Bridgestone DUELER D684 ที่สุดของยางรถยนต์ระดับพรีเมียม ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งใน ALL-NEW ISUZU MU-X รุ่นใหม่ล่าสุด
เปิดแล้ว 2 สาขาใหม่ “โอมาคาเสะ คาร์” โดยกลุ่มตรีเพชร เดินหน้ารุกตลาดรถมือสองไม่หยุดCopyright © 2011 All Rights Reserved.