dot dot
dot
dotcar2day“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมมือ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประกาศความสำเร็จ 7 ปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ประกาศความสำเร็จจากการผสานความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นปีที่ 7 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำถึง 144,825 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลประโยชน์จากป่าต้นน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำยั่งยืนมากถึง 7,643 ไร่ ส่งผลให้ 2,198 ครัวเรือน (5,914 คน) ในลุ่มน้ำน่านทั้ง 5 พื้นที่ (จังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลก) มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพิ่มแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปี และเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


เปรียบเทียบสภาพพื้นที่ป่าของชุมชนบ้านดงผาปูนก่อน (ซ้าย) และหลัง (ขวา) ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ พื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูน ยังได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็น 1 ใน 28 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ลำดับที่ 27) ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นชุมชนที่เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเขาหัวโล้น ที่เปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวและทำไร่เลื่อนลอย มาปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และทำวนเกษตร จนเกิดความมั่นคงน้ำ มั่นคงอาหาร มั่นคงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ มีผลผลิตจากป่าเป็นอาหาร สร้างอาชีพและรายได้ จนเป็นตัวอย่างความสำเร็จและขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงและในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และมอบความช่วยเหลือแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายภูมิปัญญาและปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูน บ้านนาบง และบ้านวังปะ โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาทั้ง 3 ชุมชน ร้านผู้จำหน่ายและจิตอาสาจากกลุ่มลูกค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจากจังหวัดน่านและใกล้เคียง นักศึกษาทวภาคี วิทยาลัยเทคนิคปัว จังหวัดน่าน ร่วมกันสร้างฝายภูมิปัญญา (คอกหมู) จำนวน 3 ฝาย และการปลูกต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง เช่น ต๋าว หวาย เมี้ยง มะแขว่น พะยูง ยางนา กฤษณา จำนวนรวม 1,000 ต้น เพื่อช่วยชะลอน้ำและเสริมความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ประชากรมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปีอย่างยั่งยืน


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้เป็นการประกาศผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ในช่วงระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2566) ที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยให้การสนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 20.4 ล้านบาท ดำเนินงานใน 5 พื้นที่ เพื่อบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ที่นำมาซึ่งพื้นที่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีความอุดมสมบูรณ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน มีน้ำสำรองใช้ได้เพียงพอตลอดทั้งปี ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในพื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยการขยายผลการดำเนินงานและเสริมความมั่นคงทางน้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูนเพิ่มเติม และขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนนาบงและบ้านวังปะ ซึ่งประสบปัญหาน้ำหลาก ดินถล่ม เส้นทางสัญจรโดนตัดขาด ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในงานเกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภคเนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนมาอย่างยาวนาน”  


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ด้านการนำประสบการณ์จัดการน้ำและพัฒนาน้ำในชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนไปยังชุมชนอื่น จนเกิดการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูน หนึ่งในพื้นที่ได้ดำเนินงานร่วมกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จจากการร่วมกันของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจากเดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำ มีความมั่นคงน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร จนเป็นต้นแบบฟื้นฟูเขาหัวโล้น ด้วยไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ชาวบ้านขายผลิตภัณฑ์ได้รายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าตัว รวมทั้งมีกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนและตั้งกองทุนหมู่บ้าน เกิดเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ”


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


นายกษิดิ์เดช ปันสม ปลัดอาวุโสอำเภอบ่อเกลือ ผู้แทนรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า “ขอชื่นชมและขอบคุณกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รวมทั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านดงผาปูน เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ที่สำคัญคือชาวชุมชนดงผาปูน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้ประชาชนมีรายได้จากการทำเกษตรแบบอยู่ร่วมกับป่าได้ รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้ชุมชนพื้นที่อื่นได้เห็นความสำคัญในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำให้เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป” 


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นโครงการระยะยาวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2566 กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยให้การสนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 20.4 ล้านบาท ได้แก่

ช่วงที่ 1: พ.ศ. 2560 - 2562 สนับสนุนงบประมาณรวม 11.42 ล้านบาท เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้เข้าใจและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง เกิดความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค แบ่งการดำเนินการตามปัญหาการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ชุมชนบ้านนาบงและบ้านดงผาปูน ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  2) พื้นที่ชุมชนบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน และ  3) พื้นที่ชุมตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 

ช่วงที่ 2: พ.ศ. 2563 - 2566 สนับสนุนงบประมาณรวม 8.97 ล้านบาท เน้นสร้างความมั่นคงน้ำ เพื่อเป็นต้นแบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อาหาร และผลผลิต เกิดกติกาการบริหารจัดการน้ำที่ยอมรับและนำไปใช้ร่วมกัน สามารถขยายผลความรู้และความสำเร็จสู่พื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ใน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ชุมชนบ้านดงผาปูน (รวมชุมชนบ้านนาบงและชุมชนบ้านวังปะ) ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  2) พื้นที่ชุมชนบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน  

3) พื้นที่ชุมชนตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  4) พื้นที่ชุมชนบ้านป่าแพะ ต.แม่ขะนิงอ.เวียงสา จ.น่าน และ  5) พื้นที่ชุมชนบ้านปางสา ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน,ปลูกป่า


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2560 – 2566) กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมทั้งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ใน 10 พื้นที่ ประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ 

1) ชุมชนบ้านดงผาปูน อ.บ่อเกลือ (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน) 2) ชุมชนร้องแง อ.ปัว (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน) 3) ชุมชนเวียงสา อ.เวียงสา  4) ชุมชนป่าแพะ อ.เวียงสา  รวมทั้ง 5) ชุมชนนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  6) ชุมชนตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา  7) ชุมชนป่าเลา อ.สอง จ.แพร่ 8) ชุมชนแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  9) ชุมชนตำบลนาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  และ 10) ชุมชน ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

 
PR News

มาสด้าชวนลูกค้าส่งภาพความประทับใจกับรถมาสด้า แชร์ประสบการณ์ความสุข “You and Mazda Moments”
ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จ.ขอนแก่น
มาสด้าจัดหนักจัดเต็มให้ส่วนลด 120,000 บาท ฟรีบัตรเติมน้ำมัน 30,000 บาท
MMS ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์แบบครบวงจร มอบรางวัลรถยนต์ เปอโยต์ 2008 แก่ผู้โชคดี จากแคมเปญฉลองครบรอบ 15 ปี
มาสด้าชวนคนไทยสละรถโมเดลของเล่นเติมฝันเยาวชน กับกิจกรรม “The Memorable Love of Cars”
NETA ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่คุมตลาดเมืองไทย
MG SKILL CONTEST บททดสอบทักษะการบริการ เพื่อเป้าหมายสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั่วประเทศ
“โกลด์ อินทิเกรท” ขยายอาณาจักรโชว์รูม GAC AION แห่งใหม่ ถนนพิบูลสงคราม
Autoclik “Re-Grand Opening” 3 สาขา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กรอง เริ่มต้น 399 บาท ตั้งแต่ 1-7 ก.พ. 67 พร้อมโปรโมชั่นสุดปัง 7 วันเท่านั้น !!!
เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จัดงาน BENZ BKK CERTIFIED EXPO รวมเมอร์เซเดส-เบนซ์ กว่า 100 คัน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
Tesla เปิดตัว Experience Store แห่งใหม่ ณ สยามพารากอน พร้อมการเปิดตัวร้านค้าออนไลน์ เชื่อมโยงให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบทั้งหน้าร้านและออนไลน์
โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาวงการกีฬาแบดมินตันไทยสนับสนุนการแข่งขัน “ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2024”
“ซูซูกิ” เดินหน้าโครงการ “SUZUKI Cause We Care” มอบส่วนลด 30% ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
Carro ขยาย 2 สาขาใหม่กิ่งแก้ว & ติวานนท์ ลั่นกลองชัย! ฉลองความสำเร็จคว้ากำไร สูงถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
CHANGAN ส่งมอบรถยนต์ ‘DEEPAL L07 และ DEEPAL S07’ ล็อตแรก ถึงมือลูกค้าชาวไทยในงาน “Touch the Future : Drive With DEEPAL”
ACG ประชาสัมพันธ์ บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ผู้จำหน่ายฮอนด้า) และ Autoclik (ธุรกิจ Fast-Fit) เข้าร่วมมาตรการ “EASY E-RECEIPT” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67
มาสด้าพร้อมลุยรับศักราชใหม่ปีมังกรทอง ชูนโยบายดูแลลูกค้าเต็มรูปแบบ พุ่งเป้าเติบโตอย่างยั่งยืนด้านการขายและการบริการ
อีซูซุเดินหน้าจัดโครงการประกวดวาดภาพดิจิทัล “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566” ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท
“GR FESTIVAL 2023” Car Performance Show สุดยิ่งใหญ่แห่งปี! เพื่อ “สร้างความสุขให้กับทุกคน – Produce Happiness for All” จากโตโยต้า
NETA ประกาศพร้อมผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในไทยไตรมาสแรกปี 2567 ส่ง NETA V-II รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรก ออกจากสายพานการผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยยอดจองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในงาน Motor Expo 2023 ที่ 3,524 คัน นำโดย ORA 07, ORA Good Cat และ HAVAL JOLION
จี๊ป ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งท้ายปี ‘Jeep Final Call Open House’ ชวนทดลองขับรถยนต์สายพันธุ์แกร่ง พร้อมโอกาสสุดท้าย รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2023
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ส่งมอบ ORA 07 รถยนต์สปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงให้กับลูกค้ากลุ่มแรกของประเทศไทยในงาน Motor Expo 2023
โตโยต้า เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024” ชิงถ้วยพระราชทานฯ
เอ็มจี ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่ ปล่อยแคมเปญตรวจเช็กรถฟรีก่อนเดินทาง
เครือซีพี โตโยต้า และ CJPT ประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนเป้าหมาย การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนหลากมิติ ทั้งด้านพลังงาน ด้านข้อมูล และด้านการเดินทาง ในงานประชุมระดับโลก COP28
ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
All New Triton มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จากการทดสอบการชนของรถยนต์ใหม่ โดย ASEAN NCAP
Real Helmets เปิดตัวหมวกกันน็อครุ่น Carbon Fiber EditionCopyright © 2011 All Rights Reserved.