dot dot
dot
dotMercedes Benz,Motor Expo

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

isuzu dmax

SUZUKI XL7

taycan

car2dayBridgestone เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการล่าสุดในหัวข้อ Bridgestone 3.0 Journey 2022 Integrated Report – พร้อมนำเสนอรายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในแนวทางและความคิดริเริ่มบริหารงานที่มุ่งมั่นเดินหน้าเพิ่มการสร้างมูลค่าให้องค์กรในระยะกลางถึงระยะยาว


Bridgestone 3.0 Journey 2022,รายงานเชิงบูรณาการ,Bridgestone 3.0,บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น,Bridgestone


หัวข้อที่นำเสนอ

พันธกิจของประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น

Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) *2

การอภิปรายของผู้นำระดับโลกว่าด้วยเรื่อง Bridgestone E8 Commitment 

(พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)

ขั้นตอนการสร้างมูลค่าให้องค์กร

การบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลาง-ระยะยาวโดยยึดความยั่งยืนเป็นแกนหลัก

การสร้างความไว้วางใจเพื่อเผยแพร่การสร้างมูลค่าร่วม

พื้นฐานการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าให้องค์กร และบรรษัทภิบาล


ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจ “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้เริ่มดำเนินธุรกิจบนเส้นทางใหม่ของบริดจสโตนในยุค 3.0 หรือ “Bridgestone 3.0” โดยให้ความยั่งยืนเป็นแกนหลักในการบริหารและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนมุ่งมั่นที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022 ชี้แจงถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการสร้างมูลค่าให้องค์กรในระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งบริดจสโตนพร้อมเดินหน้ายกระดับสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยยึดมั่น “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)”

รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022 ได้รวบรวมข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน มีรายละเอียดอย่างครอบคลุมซึ่งเคยนำเสนอในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนขององค์กรมาก่อน*4 เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสร้างมูลค่าให้องค์กรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบริดจสโตนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรวมกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ากับความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนหวังว่ารายงานฉบับนี้จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสร้างมูลค่าใหม่ร่วมกัน ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนการดำเนินงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมกลยุทธ์ทางธุรกิจและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

มร. ชู อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ให้รายละเอียดเนื่องในโอกาสที่มีการเผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022 ดังต่อไปนี้ 

“เราจะรุดหน้าการเดินทางของ Bridgestone 3.0 สู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนพร้อมกับเพื่อนพนักงาน, สังคม, พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าของเราโดยยึดมั่นใน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีในพันธกิจ, วิสัยทัศน์ และกิจกรรมต่างๆ ของบริดจสโตน และเพื่อโลกใบนี้ที่คนรุ่นต่อไปในอนาคตไว้วางใจให้เราดูแล โดยทุกท่านพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปกับบริดจสโตน”  

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นภาพรวมของหัวข้อ, ประเด็นสำคัญ และความคืบหน้าของกิจกรรม*5 ซึ่งรายงานอยู่ในรายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022


พันธกิจของฝ่ายบริหารที่มีต่อวิสัยทัศน์

พันธกิจของฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในสังคม โดยมี “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เป็นแกนหลักในการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงาน “พันธกิจของประธานกรรมการบริหารสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น”, “การอภิปรายของผู้นำระดับโลก” และ “สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินสูงสุดของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น”


การบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลาง-ระยะยาวด้วยการยึดมั่นความยั่งยืนเป็นแกนหลัก

ภาพรวมและข้อมูลความคืบหน้าของกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง-ระยะยาว ซึ่งยึดมั่นหลักความยั่งยืนเป็นแกนหลักของการบริหารและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจระยะกลาง (ค.ศ. 2021-2023) ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหลัก, ธุรกิจที่กำลังเติบโต และธุรกิจที่กำลังสำรวจใหม่

ภาพรวมและข้อมูลความคืบหน้าของการริเริ่มในการรุดหน้าดำเนินการตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ซึ่งเชื่อมโยงรูปแบบธุรกิจของเราเข้ากับความมุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน

ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ทุนมนุษย์, นวัตกรรม, ทุนทางปัญญา,

 การออกแบบ เป็นต้น) ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


ความคิดริเริ่มในการสร้างความไว้วางใจเพื่อเผยแพร่การสร้างมูลค่าร่วม 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดริเริ่มระดับโลกเพื่อให้การดำเนินงานมีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและชุมชน และกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต เพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคม, พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ในการสร้างมูลค่าร่วมกัน โดยยึดมั่น “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” อย่างแท้จริง


หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าให้องค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์, การบริหารความเสี่ยง และพื้นฐานการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลตามคำแนะนำของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

 

การแก้ไขนโยบายสิทธิมนุษยชนสากลในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นการเปิดเผยเป้าหมายการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และความคืบหน้าของการริเริ่มการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องให้ความสนใจเป็นลำดับแรกในฐานสากลผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการในปี ค.ศ. 2021

 

การแก้ไขนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนทั่วโลกในปี ค.ศ. 2021 เพื่อรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มกิจกรรมการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน, การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและเป้าหมายที่สะท้อนถึงการแก้ไขนี้, การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง และการดำเนินการตามกลไกการร้องทุกข์

 

 
PR News

เอ็มจี ผนึกกำลัง อีซี่คาร์ สร้างประสบการณ์ขับขี่รถไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกให้กับลูกค้าเช่าใช้ระยะยาว Car Subscription
ลามิน่า รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
ห้ามพลาดโอกาสเป็นเจ้าของ New MG4 Electric ก่อนใคร
MOTOR EXPO คนไทยไม่เคยทิ้งกันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย
เบนซ์ไพรม์มัส จับมือสมาคม THAI LPGA ดึง 27 โปรกอล์ฟสาว ร่วมดวลวงสวิงกอล์ฟการกุศล ในงาน “PRIMUS PRO-AM CHARITY INVITATION 2022”
เอ็มจี เปิดโรงงานต้อนรับกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกกว่า 25 คัน ในการประชุมเอเปค 2022
มาสด้าชวนลูกค้าบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจกับกิจกรรม Mazda Million Moments แชร์ภาพคู่รถมาสด้ามาสร้างประวัติศาสตร์ ลุ้นรางวัล Starbuck Card
น้ำมันหล่อลื่น FURiO ท้าพิสูจน์ขีดสุดการปกป้อง สมาชิกบางจากใช้เพียง 50 คะแนนทดลองใช้ฟรี ดึงนางฟ้านักดริฟต์สาวมืออาชีพ คริสตี้ หลุยส์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ย้ำภาพลักษณ์ความแกร่ง
“Bangkok GR Day” รวมพลคนรัก TOYOTA GR Series สัมผัสประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจกับ Sport car ระดับตำนาน TOYOTA GR Supra และ GR 86 พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
airasia Super App จัดโปรโมชั่นลดแรง รับกระเเสเปิดประเทศคึกคักบินคุ้มเลือกได้กว่า 700 สายการบิน ลดสูงสุด 50% จองด่วน 28-30 กันยายนนี้เท่านั้น!
ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำราสัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝันสู่การเป็น Honda Smart Idol 2022
airasia ride จัดหนัก 2 โปรส่วนลด บริการแท็กซี่รับส่งสุดคุ้ม มาสนามบิน ไม่ต้องลุ้นหาที่จอดรถ เรียกไรด์ได้เลย!
NISSAN INTELLIGENT CHOICE เอ็มเพอร์เรอร์ ขนรถ SUV PPV Premium Nissan จัดโปรคุ้มคุ้ม 10 วันเท่านั้น
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดแคมเปญพิเศษ “Get Away From All Worries” มอบ 3 ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าขับขี่สบายไร้กังวล ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย.นี้
เบนซ์ไพรม์มัส เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความท้าทาย ในงาน Mercedes-Benz SUV Driving Events
มาสด้าดึงนักธุรกิจแถวหน้ากลุ่มกรุงไทยคาร์ทุ่มงบอีก 300 ล้าน เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรพร้อมดูแลลูกค้าแบบพรีเมี่ยม
เอช เซม นำแนวคิด ESG เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
VOLT CITY EV ลงเรือเพื่อส่งมอบในประเทศไทย
มาสด้ามอบรางวัลแห่งเกียรติยศผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี
รถบ้านคุณฉัตรชัย จัดแคมเปญพิเศษ รถปิคอัพสภาพสวยคัดพิเศษ
เอ็มจี สนับสนุนรถยนต์พลังงานทางเลือก ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดงานประชุมเอเปค 2022
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล
ปอร์เช่ ประเทศไทย หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ของไทย พร้อมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี #160TG
Autozkin ผู้นำฟิล์มกันรอยรถยนต์อันดับ 1 ของไทย สานฝันเด็กไทยสู่เวทีโลก
นิสิตวิศวะจุฬา เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ
อีซูซุจัดกิจกรรม “Isuzu MU-X The Exclusive Seminar” เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุมิว-เอ็กซ์
เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า H SEM Mobila G คุ้มสุดๆ สำหรับ ไลน์แมน
มาสด้ายกทัพยนตรกรรมสกายแอคทีฟลุยงาน Big Motor Sale พร้อมมอบข้อเสนอCopyright © 2011 All Rights Reserved.