dot dot
dot
dot


car2dayสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และบริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน The Association of Used Car Academy (AUCA)

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วร่วมกับ บริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์ และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม คุณคุซามะ ยาซุฮิโตะ ผู้บริหารบริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการให้การสนับสนุนจัดตั้งสถาบันศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว  โดยหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้ว จาก สมาคมตรวจสอบสภาพรถยนต์ (JAAA) ประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสูงขึ้นไปสำหรับผู้แทนจำหน่าย  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพรัชดา  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการสร้างบุคลากรสำหรับการรับรองคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว รวมถึงการพัฒนาการให้บริการอย่างมืออาชีพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วถังระบบอย่างมีแบบแผน 


สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว,The Association of Used Car Academy,AUCA,จาตุรนต์ โกมลมิศร์


คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์  กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ประธานจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์  และในฐานะที่ปรึกษา สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าวว่า “ ในฐานะของผู้จัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ทางสมาคมรถยนต์ใช้แล้ว ได้เรียนเชิญร่วมในพิธี ลงนามความร่วมมือในการก่อตั้งสถาบัน The Association of Used Car Academy (AUCA) เพื่อสร้างมาตรฐาน ยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว โดยได้รับการรับรองจาก GOO INSPECTION หรือ บริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มี ประสบการณ์การตรวจรถยนต์ใช้แล้ว มามากกว่า 20  ปี จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐานและการกำกับดูแลของ JAAA (Japan Automobile Appraisal Association)  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลของรถยนต์ที่ได้รับการตรวจสอบสภาพจาก GOO INSPECTION ด้วยใบประเมินคุณภาพรถยนต์ ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพตามต้องการ  โดยตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน ทำการตรวจสอบรถยนต์ ในประเทศไทยแล้วมากกว่า 70,000 คัน ปัจจุบันมีการตรวจสอบรถยนต์เฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 3,000 คัน โดยการให้บริการของ Goo Inspection ครอบคลุมไปถึง ลานประมูลรถยนต์ บริษัทรถเช่า สถาบันการเงิน ดีลเลอร์รถยนต์มือสอง และบุคคลทั่วไป  จะเห็นได้ว่าการจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ ทั้ง 14 ครั้งที่ผ่านมา จะมีการลงนาม MOU กับผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของรถยนต์ สร้างความมั่นใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ” 


สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว,The Association of Used Car Academy,AUCA,จาตุรนต์ โกมลมิศร์


สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  และ บริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วโดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบัน The Association of Used Car Academy (AUCA) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้รถยนต์ใช้แล้วมีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ  สมาคมและบริษัท จึงได้ตกลงร่วมมือกันภายใต้กรอบ “ บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว ในชื่อ The Association of Used Car Academy หรือ AUCA “ เปิดสอนหลักสูตรมาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรอย่างยั่งยืน  

โดยในระยะเริ่มต้นสถาบันจะเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรพื้นฐาน  เนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ E-Learning และการเรียนรู้ภาคสนาม สำหรับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 1.ทักษะความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้วเบื้องต้น 2.ทักษะด้านการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมการให้บริการอย่างมืออาชีพจากบริษัทผู้ให้บริการด้านการพัฒนาบุคคนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น 3.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสมาคมผู้ประกอบการและการให้ความรู้ด้านสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 


สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว,The Association of Used Car Academy,AUCA,จาตุรนต์ โกมลมิศร์


การจัดตั้งให้มีสถาบันการศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญ 3 ประการ 

ประการที่ 1. จะทำให้การซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นไปได้อย่างสบายใจ ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ใช้เวลาในการจัดสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว

ประการที่ 2. ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ในตลาด คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้ว

ประการที่ 3. คือ การเสริมสร้างบุคลากรของผู้ประกอบการให้มีทักษะความชำนาญการให้บริการในส่วนการขาย การให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ การบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านอื่นๆ สร้างอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับการเติบโตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 

สถาบันจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตัังแต่เดือน ธันวาคม เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสถาบันผ่านทาง Line official : @AUCA     Facebook : The Association of Used Car Academy / AUCA  หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-269-9931

 

 
PR News

มาสด้าจัดหนักจัดเต็มให้ส่วนลด 120,000 บาท ฟรีบัตรเติมน้ำมัน 30,000 บาท
MMS ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์แบบครบวงจร มอบรางวัลรถยนต์ เปอโยต์ 2008 แก่ผู้โชคดี จากแคมเปญฉลองครบรอบ 15 ปี
มาสด้าชวนคนไทยสละรถโมเดลของเล่นเติมฝันเยาวชน กับกิจกรรม “The Memorable Love of Cars”
NETA ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่คุมตลาดเมืองไทย
MG SKILL CONTEST บททดสอบทักษะการบริการ เพื่อเป้าหมายสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั่วประเทศ
“โกลด์ อินทิเกรท” ขยายอาณาจักรโชว์รูม GAC AION แห่งใหม่ ถนนพิบูลสงคราม
Autoclik “Re-Grand Opening” 3 สาขา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กรอง เริ่มต้น 399 บาท ตั้งแต่ 1-7 ก.พ. 67 พร้อมโปรโมชั่นสุดปัง 7 วันเท่านั้น !!!
เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จัดงาน BENZ BKK CERTIFIED EXPO รวมเมอร์เซเดส-เบนซ์ กว่า 100 คัน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
Tesla เปิดตัว Experience Store แห่งใหม่ ณ สยามพารากอน พร้อมการเปิดตัวร้านค้าออนไลน์ เชื่อมโยงให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบทั้งหน้าร้านและออนไลน์
“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมมือ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประกาศความสำเร็จ 7 ปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาวงการกีฬาแบดมินตันไทยสนับสนุนการแข่งขัน “ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2024”
“ซูซูกิ” เดินหน้าโครงการ “SUZUKI Cause We Care” มอบส่วนลด 30% ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
Carro ขยาย 2 สาขาใหม่กิ่งแก้ว & ติวานนท์ ลั่นกลองชัย! ฉลองความสำเร็จคว้ากำไร สูงถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
CHANGAN ส่งมอบรถยนต์ ‘DEEPAL L07 และ DEEPAL S07’ ล็อตแรก ถึงมือลูกค้าชาวไทยในงาน “Touch the Future : Drive With DEEPAL”
ACG ประชาสัมพันธ์ บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ผู้จำหน่ายฮอนด้า) และ Autoclik (ธุรกิจ Fast-Fit) เข้าร่วมมาตรการ “EASY E-RECEIPT” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67
มาสด้าพร้อมลุยรับศักราชใหม่ปีมังกรทอง ชูนโยบายดูแลลูกค้าเต็มรูปแบบ พุ่งเป้าเติบโตอย่างยั่งยืนด้านการขายและการบริการ
อีซูซุเดินหน้าจัดโครงการประกวดวาดภาพดิจิทัล “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566” ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท
“GR FESTIVAL 2023” Car Performance Show สุดยิ่งใหญ่แห่งปี! เพื่อ “สร้างความสุขให้กับทุกคน – Produce Happiness for All” จากโตโยต้า
NETA ประกาศพร้อมผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในไทยไตรมาสแรกปี 2567 ส่ง NETA V-II รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรก ออกจากสายพานการผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยยอดจองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในงาน Motor Expo 2023 ที่ 3,524 คัน นำโดย ORA 07, ORA Good Cat และ HAVAL JOLION
จี๊ป ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งท้ายปี ‘Jeep Final Call Open House’ ชวนทดลองขับรถยนต์สายพันธุ์แกร่ง พร้อมโอกาสสุดท้าย รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2023
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ส่งมอบ ORA 07 รถยนต์สปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูงให้กับลูกค้ากลุ่มแรกของประเทศไทยในงาน Motor Expo 2023
โตโยต้า เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2024” ชิงถ้วยพระราชทานฯ
เอ็มจี ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่ ปล่อยแคมเปญตรวจเช็กรถฟรีก่อนเดินทาง
เครือซีพี โตโยต้า และ CJPT ประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนเป้าหมาย การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนหลากมิติ ทั้งด้านพลังงาน ด้านข้อมูล และด้านการเดินทาง ในงานประชุมระดับโลก COP28
ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
All New Triton มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จากการทดสอบการชนของรถยนต์ใหม่ โดย ASEAN NCAP
Real Helmets เปิดตัวหมวกกันน็อครุ่น Carbon Fiber Edition
เนลสัน ออโต้เฮ้าส์ ส่งมอบประสบการณ์บีเอ็มดับเบิลยูระดับเฟิร์สคลาสสู่จังหวัดระยอง ด้วยการเปิดตัวโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการอย่างเต็มรูปแบบแห่งใหม่Copyright © 2011 All Rights Reserved.