dot dot
dot
dot

ตำรวจไทย ร่วมชิงชัย "ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2"

ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย


บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัด "การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศขึ้น ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จะเป็นการแข่งขันของข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 49 นาย และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ จะเป็นการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 โดยจะเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากร้านผู้จำหน่ายฮอนด้า พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการ One Dealer One College (ODOC) จำนวน 194 คน  


ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย


ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า เราให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด พร้อมได้ริเริ่มโครงการ “ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย” มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ผลิตวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยมาแล้วกว่า 30,000 คน ทั้งจากเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก รวมทั้ง ภาคเอกชน และพนักงานจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเอง ซึ่งวิทยากรครูฝึกเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ขับขี่ปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปแล้ว กว่า 26 ล้านคน ส่วนการจัดแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับทักษะการขับขี่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกในประเทศไทยให้สูงขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะการขับขี่ของบุคคลทั่วไป ตามแนวคิดของฮอนด้าที่ว่า “เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ แล้วเติบโตอย่างยิ่งใหญ่”  


ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย     ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย     ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย     ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย

ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย,ฮอนด้าแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2,การแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า,ตำรวจ,ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ,การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย


สำหรับรูปแบบ “ การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ระดับประเทศ” ทั้ง 2 วันจะแข่งขัน 3 สถานี ผู้เข้าแข่งขันจะได้แสดงทักษะขับขี่ปลอดภัย ประกอบด้วย สถานีที่ 1. การแข่งขันความคล่องตัว (Gymkhana) ขับขี่ไปยังทิศทางที่กำหนดจนถึงเส้นชัยโดยไม่ผิดพลาดและใช้เวลาน้อยที่สุด และสถานีที่ 2. การขับขี่ทรงตัวในทางแคบ ขับขี่ ในเส้นทางแคบด้วยวิธีการที่ถูกต้องและทรงตัวได้มั่นคงที่สุด และสถานีที่ 3. การเบรก เบรกได้มั่นคงในระยะเบรกสั้นที่สุด เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วที่กำหนด  ซึ่งทั้ง 3 สถานีจะมีการเก็บคะแนนสะสม และผู้แข่งขันมีสิทธิ์ถูกตัดคะแนน หากไม่สามารถแสดงการขับขี่ที่ถูกต้อง ตามหลักความปลอดภัยได้ ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศซึ่งมีคะแนนสะสมสูงที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติยศ  และนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้ ไปเผยแพร่ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนบนท้องถนนต่อไป ซึ่งสามารถติดตามข่าวผลการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/Honda-Safety-Thailand-133620080031551

 
PR News

วอลโว่ จัดงาน The Volvo Way: Freedom to Experience วันที่ 9-18 ส.ค.ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 หน้าอีเกีย
ฮอนด้า นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้ามะลิวัลย์ สาขานาคา จ.ภูเก็ต ตอกย้ำความพร้อมด้านการขายและบริการ เพื่อรองรับลูกค้าใน จ.ภูเก็ต
นิสสัน มอบข้อเสนอพิเศษ BIG DEAL ที่งาน BIG Motor Sale 2019
ฮอนด้า จัดแคมเปญ “ฝนนี้ ขับขี่มั่นใจ ปลอดภัยกับฮอนด้า” ชวนลูกค้าตรวจเช็กสภาพรถฟรี 25 รายการ ตั้งแต่ 1 ส.ค – 30 ก.ย. 2562
มาสด้ามอบช่วงเวลาดีๆ กับแคมเปญพิเศษรับวันแม่ Mazda Finest Moment
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ สวทช. ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นแห่งแรกในไทยและอาเซียน
สิริ เวนเจอร์ส ผนึก สวทช. พัฒนา “รถยนต์ไร้คนขับ” นำร่องทดสอบร่วมกับ “โดรนเดลิเวอรี่” และ “ระบบเซนเซอร์รักษาความปลอดภัยด้วยเสียง"
Emperor Group ร่วมทำกิจกรรมและมอบเงินบริจาคให้กับ “มูลนิธิเด็ก” พุทธมณฑลสาย4
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส และ กลุ่มมิชลิน ต่อสัญญาในฐานะพันธมิตรเพื่อการจัดหายางธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ และการสัญจรอย่างยั่งยืน
บริดจสโตน เปิดตัวทีมนักกีฬาบริดจสโตนประเทศไทย เตรียมความพร้อมนักกีฬาสู้ศึกโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 อย่างภาคภูมิ
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จการส่งออกรถยนต์ครบ 4 ล้านคัน
เที่ยวเพลิน 5 จังหวัดไปกับ “อีซูซุคาราวานสัญจร” 2019 เส้นทางที่ 2
เชฟโรเลตพัฒนาการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ให้ตรงจุดด้วย “Tech Eyes” มุ่งยกระดับการให้บริการหลังการขาย ภายใต้โปรแกรมคอมพลีต แคร์
อีซูซุเชิญชวนลูกค้านำรถเข้าศูนย์ เตรียมพร้อมก่อนใช้ B20
ฮอนด้า พาลูกค้าบีอาร์-วี เอชอาร์-วี และซีอาร์-วี สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ผ่านกิจกรรม “Honda Life Crossover Trip” ก้าวข้ามชีวิตเดิมๆ ผ่านพรมแดน 3 ประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม
“ลามิน่า” ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2018
“ซิตี้แบงก์-เมอร์เซเดส-เบนซ์” เผยโฉมบัตรเครดิต Citi Mercedes
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แถลงความคืบหน้า "โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”
บริดจสโตน เปิดตัวกิจกรรม “1 Year to GO! Virtual Run” วิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ ในงาน Chase Your Dream Run เตรียมนับถอยหลังสู่ TOKYO 2020
ฮุนไดจัดแคมเปญขับขี่ปลอดภัยต้อนรับหน้าฝน มอบบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 40 รายการ พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 40 %
คอมแพ็คเบรก สานต่อมิตรภาพมิตติ้งคาร์คลับ ผุด 2 Drivers 2 Hours ยกระดับความมันส์สนาม 2
“เอ.พี. ฮอนด้า” จับมือ “ไลน์ เฟรนด์” เปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นพิเศษ “ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ ไลน์ เฟรนด์ สเปเชียล อิดิชั่น” ผลิตแค่ 5,000 คันเท่านั้น
DID ร่วมกับ กลุ่มบิ๊กไบค์ จัดกิจกรรม “DID Rally 2019 at Chanthaburi”
เอ.พี.ฮอนด้า จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Test Ride Experience เปิดประสบการณ์การขับขี่และพัฒนาทักษะการขับขี่ จากนักปิด 4 มืออาชีพจากสนามมอเตอร์สปอร์ต
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ฉลอง “เดือนแห่งสตาร์เฟส” มอบบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 40,000 บาทแก่ลูกค้า เมื่อซื้ออี-คลาส จีแอลซี และจีแอลซี คูเป้ตลอดกรกฎาคมนี้
จีเอ็ม ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนใหม่
มิลเลนเนียม ออโต้ แรงไม่หยุด เปิดตัว BMW 530e Elite ให้สัมผัสเป็นครั้งแรก รับฟรี! ทริปญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน สูงสุด 2 ที่นั่ง
เชฟโรเลต แคปติวา ใหม่ ปรับขนาดเครื่องยนต์พร้อมเทอร์โบและระบบส่งกำลังที่เหนือกว่า
ยามาฮ่าร่วมสนับสนุน Predator Arena อาณาจักรกีฬาอีสปอร์ตของทีม ปราสาทสายฟ้าCopyright © 2011 All Rights Reserved.