dot dot
dot
dot
โตโยต้า ถนนสีขาว

Honda civic hatchback Vtec Turbo

LAMINA THE WORLD NUMBER 1 WINDOW FILMS,ฟิล์มเซรามิค,ceramic films,digital ctx

Nissan Emperor

Nissan U-Car นิสสันมือสองโตโยต้าจัดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน (มีVDO)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” พร้อมทั้งส่งมอบองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดนิทรรศการจาก 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน 

กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว” ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข โดยการเปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำโครงการส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในพื้นที่ของตน ภายใต้แนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน ดังนี้

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

การจัดการขยะ 

การเดินทางอย่างยั่งยืน 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การอนุรักษ์น้ำ 

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึง 286 โครงการ พร้อมทำการคัดเลือกจนได้ผู้ชนะโครงการ ในประเภทโรงเรียน และประเภทชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้


โตโยต้าเมืองสีเขียว,วันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา,วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา,ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน


รางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง “โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา” ที่มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อลดเมืองร้อนในทุกด้าน มีเครือข่ายร่วมดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและโดดเด่นในด้านการจัดการขยะในหลากหลายมิติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ “โครงการวชิรวิทย์  ร่วมใจประหยัดพลังงาน” มุ่งเน้นในการลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมเด่นคือการจัดตารางเรียนให้สอดคล้องกับการปิดการใช้กระแสไฟฟ้าในห้องเรียน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม

“โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราชาวศรีโคตรบูรณ์” โดดเด่นในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดภาวะโลกร้อนในแง่มุมต่างๆ


โตโยต้าเมืองสีเขียว,วันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา,วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา,ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน


รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา “โครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดดเด่นในการจัดการขยะที่ครัวเรือนต้องจัดการด้วยตนเอง และการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแยง เทศบาลตำบลหงาว อ.เถิง จ.เชียงราย “โครงการลดขยะ ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืนที่ดอนแยง” ที่มุ่งเน้นในการลดขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นศูนย์หรือเหลือน้อยที่สุด

รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน“โครงการดงมะปินหวานกินอยู่รู้ค่า เพิ่มป่าในบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข” มุ่งเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มแหล่งอาหาร ลดขยะ และสร้างรายได้

สำหรับผลงานของทั้ง 6 ทีมที่ชนะการประกวดในปีที่ผ่านมา ถือว่ามีความโดดเด่นและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางโตโยต้ายังได้นำผู้ชนะทั้ง 6 ทีม เดินทางไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดประสบการณ์ความรู้ แนวความคิดสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้กลับมาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการคัดแยกขยะแบ่งประเภทอย่างละเอียดเพื่อให้คัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ถังขยะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือน การกำหนดวันเก็บขยะ การจัดทำข้อตกลงในการดูแลและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน เป็นต้น


โตโยต้าเมืองสีเขียว,วันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา,วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา,ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

โตโยต้าเมืองสีเขียว,วันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา,วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา,ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน     โตโยต้าเมืองสีเขียว,วันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา,วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา,ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน


สำหรับงาน “วันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ในครั้งนี้ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้ชนะการประกวดในปีที่12 แล้ว ยังถือการเปิดตัวผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 13 อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้มีการนำเสนอถึงที่มาในการจัดกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ นิทรรศการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อเล่าถึงแนวคิดและข้อมูลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโตโยต้า อาทิเช่น โรงงานแห่งความยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้ฯชีวพนาเวศ รวมถึงระบบการเดินทางรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” อีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่ดำเนินกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” โตโยต้าได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น 286 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง และชุมชนกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ เกิดเป็นแผนงานกว่า 3,440 โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 20,000 ตัน 

ทั้งนี้ โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทยต่อไป โดยมีความคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “เมืองสีเขียว” อย่างแท้จริงในอนาคต

 PR News

ฮอนด้าชวนสื่อมวลชนขับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ร่วมทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และทุนอาหารกลางวัน ในกิจกรรมเพื่อสังคมกับ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2018 article
“สนามช้างฯ” เปิดมหกรรม “ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ เอ็กซ์โป” สุดยิ่งใหญ่ มั่นใจ “โมโตจีพี” พลิกประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตไทย
เบนท์ลี่ย์ ประเทศไทย มอบแคมเปญ ”Month of love” ต้อนรับ วาเลนไทน์ในเดือนแห่งความรัก
โตโยต้ารับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม”
มาสด้าทุ่มพัฒนาบริการหลังการขายจัดงาน MAZTECH Thailand
KIA RAMINTHRA คว้ารางวัลผู้จำหน่ายรถยนต์เกียยอดเยี่ยมแห่งปี2017
ส.นำเข้าฯ ดันลดภาษีนำเข้ารถหรู หวังปรับลดราคาสู้ศึกตลาดหรูแข่งดุ
“บิ๊กตู่” มั่นใจ “โมโตจีพีไทยแลนด์” ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
LENSO RAIDEN OFFROAD FEST “Mud up or Shut up”
มาสด้าหนุน “สวาดแคท” ครบรอบทศวรรษ ตอกย้ำกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง เปิดตัวผู้เล่นใหม่ลงฟาดแข้งไทยลีก
IAM BANGKOK 2018 จบสวย รถแต่งล้นงาน ผู้ชมคึกคัก ผู้ประกอบการปลื้ม วาดฝันสำนักแต่งไทยโกอินเตอร์
YAMAHA RIDERS’ CLUB รุกตลาดบิ๊กไบค์นำ เจ เจตริน Band Ambassador เผยโฉม 3 สีใหม่ YZF-R6, TMAX 530 และ SCR950 ในงาน “แบงค์ค็อก มอเตอร์ไบค์ เฟสติวัล 2018”
ยามาฮ่าสนับสนุนคนไทยคนแรกที่จะเดินทางพิชิต 7 ทวีปทั่วโลก ด้วย ยามาฮ่า Super Tenere ในการพิชิตฝัน “1-Passion 1-Performance” 1 เป้าหมาย 1 พลังไร้ขีดจำกัด
อีซูซนำสื่อมวลชนสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่รื่นรมย์ “ความพอเพียง” ที่ทำได้จริง
ปตท.เปิดตัว PTT UltraForce Diesel เทคโนโลยีน้ำมันสูตรใหม่ มาตราฐานยูโร 5 (มีVDO)
ไทยบริดจสโตนประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการหนุนทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก
ฮุนไดมอบของให้น้องๆมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน
กลุ่มสิทธิผล วางศิลาฤกษ์สร้างตึกใหม่ ฉลองครบรอบ 100 ปี
“ปาร์คทูโก” สมทบทุน “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน”
“IMC สื่อสากล” จัดงาน “I AM BANGKOK 2018” ส่งเสริมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสู่ตลาดอาเชียน (มีVDO)
PTG และ AUTOBACS เปิดเกมรุกขยายปั้มน้ำมันในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปิดสาขาสมุทรปราการ พร้อมศูนย์บริการรถยนต์ AUTOBACS ในปั้มน้ำมันเป็นสาขาแรก
“เอช เซม มอเตอร์” รับเข็มสดุดี
บิ๊กบอสฟิล์มลามิน่ารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กู๊ดเยียร์ มอบสิทธิพิเศษซื้อยางครบ 4 เส้น รับสิทธิโปรแกรม “Worry Free ขับขี่ปลอดภัย”
เอ็มจี ลุยต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเดินสายเปิดตัว NEW MG ZS สมาร์ทคาร์อัจฉริยะ พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ ทุกภาคทั่วไทย
อีซูซุ มอบรถ “อีซูซุดีแมคซ์ วี-ครอส 4x4” สนับสนุน การทำงานของทีมแพทย์ โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก
มาสเตอร์ กรุ๊ป เปิดศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร MMS-Bosch Car Service แห่งที่ 15 สาขารังสิต (มีVDO)
ยามาฮ่าผนึกกำลัง ปตท. และซิมเพนกวิน ส่งแคมเปญฟินน์ ฟินน์ “เติมปั๊บรับ 3 ต่อ” เติมน้ำมันรับค่าโทรค่าเน็ตฟรี พร้อมลุ้น ยามาฮ่า ฟินน์ 50 คัน!!!
ไทยรุ่งฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561Copyright © 2011 All Rights Reserved.